Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiskogu 29.01.2014 istungil olid esimesel lugemisel töötamise registri loomist puudutavad seaduse eelnõud.
Eelnõude väljatöötamine on seotud ka õiguskantsleri ettepanekuga nr 15 töötuskindlustusstaaži arvestamise kohta. Õiguskantsler tegi 10.04.2012 Riigikogule ettepanku, milles asus seisukohale, et töötuskindlustuse seaduse § 7 lg 2 on vastuolus põhiseaduse § 12 lg 1 tuleneva üldise võrdsuspõhiõigusega. Seadus jätab töötud, kes on töötuskindlustusmaksu tasunud ja seega end töötuse puhuks kindlustanud, täielikult ilma töötuskindlustushüvitisest või lubab hüvitist maksta oluliselt lühemal ajavahemikul, kui tööandja pole igal kuul töötuskindlustusmaksu tasunud. Riigikogu täiskogu toetas 18.04.2012 õiguskantsleri ettepanekut ja tegi sotsiaalkomisjonile ülesandeks algatada eelnõu töötuskindlustuse seaduse kooskõlla viimiseks põhiseadusega.
Töötamise register võimaldab koguda infot ühtsesse elektroonilisse keskkonda Eestis tööd tegevate inimeste kohta.
„Registreerimise eesmärk on vähendada ebaseadusliku tööjõu kasutamist ning kindlustada tööd tegevate inimeste sotsiaalsete õiguste parem kaitse. Selle tagamiseks tuleb töötamine registreerida hiljemalt tööle asumisel, mis loob täiendava võimaluse tõhustada tööjõumaksude maksmise järelevalvet, vähendades seeläbi registreerimata tööjõu kasutamist ning suurendades töö tegija sotsiaalsete tagatiste rakendamise võimalikkust,“ ütles rahanduskomisjoni liige Remo Holsmer eelnõu tutvustamisel. Ta täiendas, et loodav register annab töötajale turvatunde, vähendab tööandja ja riigi halduskoormust ning aitab võidelda ümbrikupalkadega.
Maksu- ja tolliameti juurde loodav töötamise register sisaldab inimeste töötamisega seonduvat infot, sealhulgas ravikindlustuse, töötuskindlustuse ja sotsiaalkindlustuse infot. E-süsteemi kaudu saab kontrollida maksukohustuse täitmist, töölepingute sõlmimist ja inimese sotsiaalset kaitset, näiteks ravikindlustust. Registrile on juurdepääs tööandjatel, töötajatel ja riigiasutustel, eelkõige maksu- ja tolliametil, töötukassal, sotsiaalkindlustusametil, tööinspektsioonil, haigekassal ning politsei- ja piirivalveametil. See aitab vähendada riigiasutuste ja inimeste dubleerivat tööd andmete esitamisel ja kontrollimisel.
„Töötamise register koondab info töökohtadest, maksudest ja toetustest. See e-portaal hõlbustab kõikide töötavate inimeste elu suhtlemisel riigiasutustega ja ühtlasi vähendab bürokraatiat,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna. Ta lisas, et kavas on ka kohtutäituritele anda ligipääs töötamise registrile, et nad saaksid kontrollida andmeid lapse elatisraha nõudest hoiduva inimese kohta.
Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel sai 2010. aastal 13% Eesti töötajatest palka, millelt jäeti ettenähtud maksud osaliselt või täielikult maksmata 141,6 miljoni euro ulatuses. 2011. aastal sai ümbrikupalka 8% töötajatest, mille tulemusel jäi riigieelarvesse hinnanguliselt laekumata 100,5 miljonit eurot.
Töötamise registri loomist käsitlevad kaks seaduseelnõu, mida menetlevad rahanduskomisjon ja sotsiaalkomisjon. Riigikogu täiskogu 29. jaanuari istungil oli esimesel lugemisel maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE) ja maksukorralduse seaduse muutmisega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE).
 

 

Tagasiside