Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

3. juunil algusega kell 11.15 toimub põhiseaduskomisjoni avalik arutelu Rahvakogu ettepanekute menetlemise tegevus- ja ajakava määramiseks. Autelu on võimalik jägida veebiülekandena.

Rahvakogu ettepanekud Riigikogule (viide dokumendiregistrile)

Nr Ettepanek Mida ja mis ajaks muuta
1 Reguleerida seadusega avalikkuse informeerimine ja osalemine
õigusloome erinevates etappides
RKKTS, õiguspoliitika
arengusuunad
2 Rahvaalgatuse seadustamine (petitsiooniõigus) RKKTS või uus seadus
3 Eelnõude ja muude riigielu küsimuste rahvahääletusele panemise
korra lihtsustamine
ei eelda seaduse muutmist;
võimalik muuta praktikat,
PS muutmine SE puhul
 
4 Erakondade rahastamise valemi muutmine: 50% rahast kõigi künnise
ületanud parteide vahel võrdselt ja 50% kõigi valimistel osalenud
erakondade vahel sõltuvalt saadud häälte arvust
Erakonnaseadus
5 Kriminaliseerida ebaseaduslikud annetused erakondadele KarS
6 Suurendada erakondade rahastamise järelevalvega tegeleva
asutuse/organisatsiooni/komisjoni volitus
Erakonnaseadus
7 Keelata Riigikogu liikme kuulumine riigile kuuluva äriühingu nõukogusse Erakonnaseadus
8 Kehtestada seadusega riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluva
äriühingu nõukogu liikme vastutus
Praktika või Äriseadustiku muutmine
9 Lubada erakond asutada 200 liikmega Erakonnaseadus
 10  Kehtestada ülempiir poliitilise reklaami mahule ja kulule valimisseadused
11 Võimaldada asendada kautsjon teatud hulga toetusallkirjadega  RK ja EP valimise seadus,
aasta enne RK valimisi
 12 Langetada Riigikogu valimistel valimiskünnis 3 protsendile Riigikogu valimiste seadus
 13 Jagada kompensatsioonimandaadid lähtudes kandidaadile antud
häälte arvust/häälte suhtest ringkonna lihtkvooti
Riigikogu valimiste seadus
aasta enne RK valimisi
 14 Üksikkandidaadile mandaadi andmine tingimusel, et kandidaat
kogub vähemalt 75% ringkonna lihtkvoodist
Riigikogu valimiste seadus
aasta enne RK valimisi
 15 Kehtestada valituks osutunud kandidaadile kohustus asuda tööle
valitud ametikohal ning erandite loetelu
Riigikogu, KOVi ja Euroopa Parlamendi valimiste seadus

 

Lühiülevaate koostas SA Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel

Tagasiside