Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon pidas XII koosseisu kevad- ja sügisistungijärgul (04.04.2011-16.06.2011; 12.09.2011-15.12.2011) kokku 33 istungit. Nendest 3 erakorralist istungit ning 4 ühisistungit.


Nimetatud perioodil menetles õiguskomisjon 10 seaduse-eelnõud ja 1 otsuse-eelnõu, millest 5 võeti Riigikogu täiskogu poolt ka seadusena vastu:

(140 SE)   Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu
(130 OE)   Riigikogu otsus “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine”
(123 SE)   Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (RT I, 22.12.2011, 3)
(116 SE)   Politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse ja päästeteenistuse seaduse muutmise ning asutuste ümberkorraldamisest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus ( RT I, 29.12.2011, 1
(79 SE)     Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus (RT II, 14.11.2011, 1)
(75 SE)     Äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 02.11.2011, 1)
(73 SE)     Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
(63 SE)     Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
(48 SE)     Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus (RT I, 04.07.2011, 1)
(32 SE)     Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
(9 SE)       Äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Andis 15 korral arvamuse alljärgneva Vabariigi Valitsuse seisukoha suhtes:
1.    Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks, eelnõu suhtes.
2.    Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu suhtes, millega muudetakse direktiive 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise osas.
3.    Euroopa Komisjoni esitatud rohelise raamatu suhtes „Vähem bürokraatiat kodanike jaoks: avalike dokumentide vaba ringluse edendamine ja perekonnaseisuaktide õigusjõu tunnustamine“ kohta Euroopa Liidus.
4.     Euroopa Komisjoni teatise kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb menetlusi, millega Euroopa Parlament kontrollib koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust.
5.     Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu kohta, mis reguleerib kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist abieluvararežiime käsitlevates asjades KOM(2011, 126 lõplik) ning määruse eelnõu kohta, mis reguleerib samu küsimusi registreeritud kooselust tulenevates varalisi tagajärgi käsitlevates asjades KOM (2011, 127 lõplik).
6.    Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Äriühingu üldjuhtimise EL-i raamistik“ suhtes.
7.    Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta seoses elamukinnisvaraga seotud krediidilepingutega.
8.    Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu suhtes,  millega kehtestatakse reeglid tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuseks tunnustamiseks.
9.    Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded, eelnõu suhtes.
10.    Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest, eelnõu suhtes.
11.    Eesti Euroopa Liidu Poliitika 2011-2015 eelnõu suhtes.
12.    Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa pangakonto arestimise määrus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades.
13.    Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni 2014-2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute kohta ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruse eelnõu kohta.
14.    Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu Euroopa ühise müügiõiguse kohta.

Andis Riigikohtu palvel 9 korral arvamuse allpool toodud sätete põhiseaduspärasuse kohta:
1.    Liiklusseaduse §202 lg 7 esimese lause ning VV 27.08.2002 määruse nr 278 põhiseaduspärasuse kohta (13.06.2011)
2.     HKMS § 30 lg 2 p 2 ning 471 koostoimes MKS § 1361 lõikega 1 (01.01.09-31.12.10 kehtinud redaktsioon) põhiseaduspärasuse kohta viie erineva kohtumääruse alusel.(29.08.2011)
3.    TsMS §182 lg 2 p 3 põhiseaduspärasuse kohta. (29.08.2011)
4.    HKMS § 601, 741 lg 1 ja 742 ning TSMS § 695 tuleneva edasikaebeõiguse piirangu põhiseaduspärasuse kohta. (29.08.2011)
5.    HKMS § 30 lg 2 p 2 ning § 47´lg 1 koostoimes MKS § 136 lg 1 põhiseaduspärasuse kohta. (19.09.2011)

Ühisistungid:
1.    Euroopa Liidu asjade komisjoni, põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung arvamuse kujundamiseks Euroopa Komisjoni teatise kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb menetlusi, millega Euroopa Parlament kontrollib koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust (02.05.2011)
2.    Ühisistung koos põhiseaduskomisjoniga, teemaks õiguskantsleri ettepanek nr 12 Jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta. (30.05.2011)
3.    Põhiseaduskomisjoni, õiguskomisjoni ja julgeolekuasutuste järelvalve erikomisjoni ühisistung, kus õiguskantsler andis ülevaate-analüüsi isiku põhiõiguste järgimisest jälitustegevuses (rõhuasetusega teabevahetuse varjatud jälgimisele ja pealtkuulamisele).(09.06.2011)
4.    Õiguskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni ühisistung. Kohtumine õiguskantsler Indrek Teder`ga. Teema: Õiguskantsleri tegevuse ülevaade (26.09.2011)

Komisjonis toimunud aruteludele oli kaasatud järgnevate organisatsioonide esindajad:
•    Eesti Advokatuur
•    Justiitsministeerium
•    Kaubandus-Tööstuskoda
•    Maakohus
•    Maksu- ja Tolliamet
•    Päästeamet
•    Rahandusministeerium
•    Riigikogu riigikaitsekomisjon
•    Riigikogu õigus- ja analüüsiosakond
•    SA VEB
•    Siseministeerium
•    Tööandjate Keskliit
•    vandeadvokaat Indrek Leppik
•    Õiguskantsler

Lisaks kohtuti veel siseministri ning justiitsministriga, kes andsid ülevaate eelseisvatest plaanidest ning vastasid õiguskomisjoni liikmete küsimustele.
Toimusid ka arutelud teemadel maksude laekumine vs omandiõiguse riive (19.09.2011) ning teemal kaitsja osalemine kriminaalkohtumenetluses (10.10.2011).
Lisaks andis õiguskomisjon Riigikogu keskkonnakomisjoni palvel arvamuse kallasraja kasutamise kitsendamisega seotud küsimuses. (12.09.2011)

 

Õiguskomisjon tutvus ka erinevate asutuste tööga:

•    Päästeameti Häirekeskus (18.04.2011)

•    Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (3.05.2011)

•    Kaitsepolitseiamet (16.05.11)

•    Tallinna Vangla (17.05.2011)

•    Prokuratuur (30.05.11)

•    Politsei- ja piirivalveamet (02.06.2011)

•    Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (06.06.2011)

•    Õiguskantsler (07.06.11)

•    Politsei ja piirivalveameti Ida Prefektuur (13.10.2011)

•    Sillamäe sadam ja piirieelne veokite parkla (13.10.2011)

•    Narva piiripunkt (13.10.2011)

•    Viru vangla (14.10.2011)

•    Ida-Eesti Päästekeskus (13.10.2011)

•    Narva kohtumaja (14.10.2011)

 

Tagasiside