Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Perioodil 18.06-20.12.2012 toimus 20 õiguskomisjoni istungit. Nendest 2 erakorralist ja 1 ühisistung. Komisjoni istungitel menetleti kokku 13 seaduseelnõu, millest Riigikogu täiskogu otsusel sai seaduseks 7 ning lükati tagasi 5. Veel kujundas õiguskomisjon kolmel korral arvamuse Vabariigi Valitsuse seisukohtade suhtes ning andis arvamusi sätete põhiseaduspärasuse kohta. Lisaks toimus mitmeid olulisi arutelusid ning erinevaid kohtumisi.

Komisjonis menetletud eelnõud:

Perioodi lõpus jäi õiguskomisjoni menetlusse 4 eelnõu:

Arvamused Vabariigi Valitsuse seisukohtade suhtes:

 • 1-2/12-335/5 – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivset teostamist ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalset litsentsimist siseturul, eelnõu suhtes (08.10.12)
 • 1-2/12-336/7 – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil, eelnõu kohta (08.10.12)
 • 1-2/12-375/1 – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni küsimustiku „Konsultatsioon Euroopa äriühinguõiguse tuleviku“ kohta (08.08.12)

Arvamused sätete põhiseaduspärasuse kohta:

 • KrMS § 385 punkt 26 põhiseaduspärasuse kohta (17.09.2012)
 • KrMS § 407 põhiseaduspärasuse kohta (17.09.2012)
 • KrMS § 366 põhiseadusele vastavuse osas (13.11.2012) 

Ühisistung

 • 12.11.2012 toimus ühisistung põhiseaduskomisjoniga, mille eesmärk oli arvamuse andmine justiitsministeeriumile GRECO (Group of States against Corruption) hindamisraporti kohta, mis käsitleb GRECO hinnanguid ja soovitusi muu hulgas parlamendile.

Muu

 • Arvamuse andmine kultuurikomisjonile õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu 236 SE kohta (17.09.2012)
 • Arutelu karistusseadustiku muutmise vajalikkusest võimuesindaja suhtes toimepandud süütegude osas Viljandis toimunud politseinike peksmise juhtumite taustal (05.11.2012)
 • Justiitsministri ülevaade õiguspoliitika arengusuundadest (24.09.12).
 • Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse rakenduspraktika (15.10.2012 2)
 • Europoli 2011 aasta aruande kuulamine (12.11.2012)


Kohtumised

 • Euroopa Justiitskoolitusvõrgustiku prokuröride vahetusprogrammi raames Eestit külastavate prokuröridega ja Eesti Riigiprokuratuuri esindajaga (17.10.2012)
 • Soome parlamendi administratiivkomisjoniga ning tutvumine Soome politsei, piirivalve ning häirekeskuse tööga (06.11-07.11.2012)
 • Tallinna vangla direktori Rait Kuuse ja Harju kriminaalhooldusametnikega, millele järgnes ÜKT andja külastus (20.11.12)

 Komisjonis toimunud aruteludele kaasati:

 • Eesti Võlanõustajate Liit
 • Harju Maakohus
 • Justiitsministeeriumi
 • Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite Koda
 • MTÜ Lilleküla Selts
 • MTÜ Talumiskohustusega Maaomanike Ühing
 • Oksjoni korralduse OÜ
 • Rahandusministeeriumi
 • Riigikohus, Siseministeerium
 • Tallinna Vangla
 • Viru Vangla

 

Tagasiside