Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Perioodil 14.01-20.06.2013 toimus 23 õiguskomisjoni istungit, kus menetleti 16 seaduseelnõu, kujundati üheteistkümnel korral arvamus EL dokumendi ning Vabariigi Valitsuse seisukoha suhtes ning anti viiel korral arvamus sätete põhiseaduspärasuse kohta. 2013 aasta kevadistungijärgul võttis Riigikogu täiskogu seadusena vastu 12 õiguskomisjonis menetletud eelnõu. Perioodi lõpus jäi menetlusse 7 seaduseelnõu.

Lisaks eelpoolkirjeldatule toimus mitmeid kohtumisi Läti ja Leedu parlamendiliikmetega ning kohtuti teiste balti riikide valitsusasutuste esindajatega. Samuti kohtus komisjon Rahvusvahelise Kriminaalkohtu assamblee presidendi Tiina Intelmanniga. Külastati ka Riigikohut ning sellel kohtumise räägiti Riigikohtu ja parlamendi koostöövõimalustest menetlusseaduste õigusloomes.

Komisjonis menetletud eelnõud:

 1. 295 SE Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus
 2. 323 SE Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seadus (RT II, 12.02.2013, 1)
 3. 346 SE Riigi õigusabi seaduse, riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 22.03.2013, 9)
 4. 347 SE Võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus (RT I, 11.06.2013, 3)
 5. 363 SE Tuleohutuse seaduse muutmise seadus (RT I, 16.04.2013, 2)
 6. 364 SE Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus (RT I, 26.03.2013, 2)
 7. 372 SE Võlaõigusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (RT I, 05.04.2013, 1)
 8. 375 SE  Väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (Vastu võetud 19.06.2013)
 9. 376 SE  Kriminaalmenetluse seadustiku § 199 täiendamise seadus (RT I, 05.04.2013, 1)
 10. 379 SE Ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 18.04.2013, 2)
 11. 382 SE Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seadus (Vastu võetud 11.06.2013)
 12. 393 SE Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tolliseaduse ja vangistusseaduse muutmise seadus (Vastu võetud 20.06.2013)
 13. 413 SE Karistusregistri seaduse muutmise seadus (Vastu võetud 13.06.2013)
 14. 424 SE Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus
 15. 440 SE Pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
 16. 441 SE Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Perioodi lõpus jäi õiguskomisjoni menetlusse 7 eelnõu:

 1. 191 SE Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
 2. 209 SE Karistusseadustiku täiendamise seadus
 3. 295 SE Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus
 4. 440 SE Pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
 5. 441 SE Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
 6. 424 SE Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus
 7. 451 SE Võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmise seadus

Arvamused EL dokumendi ning Vabariigi Valitsuse seisukohtade suhtes:

 1. Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (14.01.2013)
 2. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikme seas ja sellega seotud meetmeid (14.01.2013)
 3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta (11.02.2013)
 4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu (08.04.13)
 5. Eesti seisukohad Euroopa Liidu küberjulgeoleku paketi kohta  (22.04.13)
 6. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise kasutamise eesmärgil vältimise kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse raha ülekandmisel edastatava teabe kohta eelnõude suhtes (06.05.13)
 7. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb finantsvastutust investori ja riigi vaidluse lahendamisel vahekohtus rahvusvahelise lepingu alusel, mille osaline on Euroopa Liit COM(2012) 335 (06.05.13)
 8. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ning registreeritud reisijate programm eelnõude (nn e-piiride pakett) kohta COM(2013) 95; COM(2013) 96; COM(2013) 97 (14.05.13) 
 9. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta, eelnõude suhtes COM(2013) 161, COM(2013) 162 (21.05.13)
 10. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja „au pair“’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi, eelnõu kohta COM(2013) 151 (21.05.13)
 11. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol), eelnõu kohta ning Euroopa Komisjoni teatise „Õiguskaitsealase Euroopa koolituskava koostamine“ kohta COM(2013) 172, COM(2013) 173 (21.05.13) 

Arvamused sätete põhiseaduspärasuse kohta:

 1. Notari tasu seaduse §-s 30 põhiseaduspärasusest (PS §-de 12 ja 32) (11.02.2013)
 2. Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 251 põhiseaduspärasusest (28.02.13)
 3. Riigilõivuseaduse § 57 lg 1 koostoimes sama seaduse lisaga 1 põhiseaduspärasusest (08.04.13)
 4. Individuaalkaebuse lubatavusest (22.04.13)
 5. Arvamus Riigikohtule täitemenetluse seadustiku § 179 lõikest 2 koosmõjus §-dega 183 ja 261 tuleneva kohtutäituri õiguse määrata lapsega suhtlemise asjas täitmist takistavale vanemale sunniraha põhiseaduslikkuse kohta (14.05.13)

Seisukoha kujundamine kandidaadi suhtes

 • Päästeameti peadirektori kandidaadi Kuno Tammearu suhtes (18.03.13)
 • Politsei- ja piirivalveameti peadirektori kandidaadi Elmar Vaher suhtes 15.04.13)
 • Kaitsepolitseiameti peadirektori kandidaadi Arnold Sinisalu suhtes (03.06.13)

Arutelud

 • Riigikogu liikme immuniteedimenetlusest (16.01.2013)
 • Kriminaalpoliitika arengusuundade 2012. a. täitmise aruanne (25.02.2013)
 • Arutelu rahvakohtuniku institutsiooni teemal

Visiidid ja kohtumised

 • Läti Parlamendi kutsel visiit Lätti 17.- 18. 01.13
 • Kohtumine Rahvusvahelise Kriminaalkohtu assamblee presidendi Tiina Intelmanniga (12.03.13)
 • Leedu Parlamenti kutsel visiit Leetu 7.-8.05.2013.
 • Õiguskomisjoni kutsel Läti parlamendi kolleegide visiit Eestisse 6. – 7. 06.13
 • Kohtumine Riigikohtunikega Tartus (11.06.13)

Komisjonis toimunud aruteludele kaasati:

 • Eesti esindaja Europoli haldusnõukogus
 • Eesti Liisingühingute Liit
 • Eesti Pangaliit
 • Harju Maakohus
 • Justiitsministeeriumi
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
 • Maksu- ja Tolliamet
 • Rahvakohtunike Liit MTÜ
 • Rahandusministeerium
 • Rahvusvahelise Kriminaalkohtu assamblee president Tiina Intelmann
 • Registrite ja Infosüsteemide Keskus
 • Riigikohus
 • Siseministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Välisministeerium

 

Tagasiside