Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjoni XII koosseisu vältel on toimunud 64 õiguskomisjoni istungit, nendest 3 erakorralist ning 5 ühisistungit.

Perioodil 11.04.2011-11.06.2012 menetleti 24 seaduse-eelnõud ja 1 otsuse-eelnõu, millest 15 seaduse-eelnõud ning 1 otsuse-eelnõu kiideti Riigikogu täiskogu poolt heaks.

Õiguskomisjonis menetletud eelnõud:

214 SE Perekonnaseaduse muutmise seadus (RT I, 10.07.2012, 3)

206 SE Riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 29.06.2012, 3)

202 SE Kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 04.07.2012, 1)

183 SE Täitemenetluse seadustiku muutmise seadus (RT I, 13.06.2012, 1)

180 SE Töölepingu seaduse muutmise seadus (RT I, 25.05.2012, 24)

176 SE Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus (RT I, 15.06.2012, 2)

175 SE Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 29.06.2012, 2)

158 SE Politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus (RT I, 27.06.2012, 5)

153 SE Kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus (RT I, 29.03.2012, 2)

140 SE Karistusseadustiku muutmise seadus (RT I, 04.04.2012, 1)

136 SE Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus (Tagasi võetud)

130 OE Riigikogu otsus “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” (RT III, 17.02.2012, 1)

123 SE Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (RT I, 22.12.2011, 3)

116 SE Politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse ja päästeteenistuse seaduse muutmise ning asutuste ümberkorraldamisest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 29.12.2011, 1)

107 SE Päästeteenistuse seaduse muutmise seadus (Tagasi lükatud)

79 SE Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus (RT II, 14.11.2011, 1)

75 SE Äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 02.11.2011, 1)

73 SE Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (Tagasi lükatud)

63 SE Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (Tagasi lükatud)

48 SE Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus (RT I, 04.07.2011, 1)

32 SE Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (Tagasi lükatud)

9 SE Äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Tagasi lükatud)

Õiguskomisjoni menetluses olevad eelnõud:

250 SE I Karistusseadustiku muutmise seadus

219 SE II-1 Abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus

209 SE II-1 Karistusseadustiku täiendamise seadus

191 SE II-1 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Õiguskomisjon kujundas arvamuse alljärgnevate Vabariigi Valitsuse seisukohtade suhtes:

1. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks, eelnõu suhtes.

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu suhtes, millega muudetakse direktiive 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise osas.

3. Euroopa Komisjoni esitatud rohelise raamatu suhtes „Vähem bürokraatiat kodanike jaoks: avalike dokumentide vaba ringluse edendamine ja perekonnaseisuaktide õigusjõu tunnustamine“ kohta Euroopa Liidus.

4. Euroopa Komisjoni teatise kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb menetlusi, millega Euroopa Parlament kontrollib koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust.

5. Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu kohta, mis reguleerib kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist abieluvararežiime käsitlevates asjades KOM(2011, 126 lõplik) ning määruse eelnõu kohta, mis reguleerib samu küsimusi registreeritud kooselust tulenevates varalisi tagajärgi käsitlevates asjades KOM (2011, 127 lõplik).

6. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Äriühingu üldjuhtimise EL-i raamistik“ suhtes.

7. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta seoses elamukinnisvaraga seotud krediidilepingutega.

8. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu suhtes,  millega kehtestatakse reeglid tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuseks tunnustamiseks

9. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded, eelnõu suhtes.

10. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest, eelnõu suhtes.

11. Eesti Euroopa Liidu Poliitika 2011-2015 eelnõu suhtes.

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa pangakonto arestimise määrus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades.

13. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni 2014-2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute kohta ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruse eelnõu kohta.

14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu Euroopa ühise müügiõiguse kohta.

15. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu siseringitehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta.

16. Eesti seisukohtade sisejulgeolekufondide paketi kohta

17. Eesti seisukohtade Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014-2020 õigusprogramm ning õiguste ja kodakondsuse programm.

18.Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR)

19. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta

20. Eesti seisukohad  Euroopa Liidu Nõukogu määruse Euroopa sihtasutuse (FE) põhikirja eelnõu suhtes.

21.  Eesti seisukohad „ Võitlus kuritegevusega digiajastul: küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomine“ kohta

22. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb kriminaaltulu arestimist ja konfiskeerimist Euroopa Liidus, kohta.

Lisaks toimus EL asjade komisjoni avalik istung millest oodati osa võtma ka põhiseaduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja õiguskomisjoni liikmeid, kus arutati võltsimisvastase kaubanduslepinguga (ACTA) seotud küsimusi.

Arvamused Riigikohtule

Komisjon andis Riigikohtu palvel 13 korral arvamuse allpool toodud sätete põhiseaduspärasuse kohta:

1. Liiklusseaduse §202 lg 7 esimese lause ning VV 27.08.2002 määruse nr 278 põhiseaduspärasuse kohta (13.06.2011)

2-6. HKMS § 30 lg 2 p 2 ning 471 koostoimes MKS § 1361 lõikega 1 (01.01.09-31.12.10 kehtinud redaktsioon) põhiseaduspärasuse kohta viie erineva kohtumääruse alusel.(29.08.2011)

7. TsMS §182 lg 2 p 3 põhiseaduspärasuse kohta. (29.08.2011)

8. HKMS § 601, 741 lg 1 ja 742 ning TSMS § 695 tuleneva edasikaebeõiguse piirangu põhiseaduspärasuse kohta. (29.08.2011)

9. HKMS § 30 lg 2 p 2 ning § 47´lg 1 koostoimes MKS § 136 lg 1 põhiseaduspärasuse kohta. (19.09.2011)

10. Kriminaalmenetluse seadustiku § 366 põhiseaduspärasuse kohta.

11. Asjaõigusseaduse § 1581 lõike 1 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 lõigete 1-2 koostoimes asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lõigetega 2 -4 põhiseaduspärasuse kohta.

12. Kriminaalmenetluse seadustiku § 385 punkti 26 vastavus põhiseadusele

13. Riigikogu 15.02.2012. a. otsuse „Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine“ põhiseaduspärasuse kohta põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-4-12.

Ühisistungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni, põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung arvamuse kujundamiseks Euroopa Komisjoni teatise kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb menetlusi, millega Euroopa Parlament kontrollib koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust (02.05.2011)

Ühisistung koos põhiseaduskomisjoniga, teemaks õiguskantsleri ettepanek nr 12 Jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta. (30.05.2011)

Põhiseaduskomisjoni, õiguskomisjoni ja julgeolekuasutuste järelvalve erikomisjoni ühisistung, kus õiguskantsler andis ülevaate-analüüsi isiku põhiõiguste järgimisest jälitustegevuses (rõhuasetusega teabevahetuse varjatud jälgimisele ja p
ealtkuulamisele).(09.06.2011)

Õiguskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni kohtumine õiguskantsler Indrek Teder`ga. Teema: Õiguskantsleri tegevuse ülevaade (26.09.2011)

Majanduskomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung kiirlaenude teemal.

Komisjonis toimunud aruteludele kaasati:

Andmekaitse Inspektsioon, Eesti Advokatuur, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, Eesti Kohtunike Ühing, Eesti Naiste Varjupaikade Liit, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Eesti Priitahtlik Päästeliit, Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing, Eesti Tööandjate Keskliit, Ernst & Young Baltic AS, Finantsinspektsioon, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Kaitsepolitseiamet, Kaubandus-Tööstuskoda, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Maakohus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maksu- ja Tolliamet, MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, MTÜ Eluliin, Naisjuristide Ühendus, Notarite Koda, Pangaliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Prokuratuur, Päästeamet, Rahandusministeerium, Riigikogu riigikaitsekomisjon, Riigikogu sotsiaalkomisjon, Riigikogu õigus- ja analüüsiosakond, Riigikohus, Riiklikult tunnustatud ekspert kohtupsühhiaatriaekspertiisi valdkonnas, psühhiaater Anu Arold, SA VEB, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Swedbank, Tarbijakaitseamet, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO, Tööandjate Keskliit, Vabatahtlik Merepäästeühing MTÜ Viimsi, Vandeadvokaat Indrek Leppik, Välisministeerium, Õiguskantsler 

Muu

Toimusid arutelud teemadel maksude laekumine vs omandiõiguse riive (19.09.2011) ja teemal kaitsja osalemine kriminaalkohtumenetluses (10.10.2011).

Õiguskomisjon andis Riigikogu keskkonnakomisjoni palvel arvamuse kallasraja kasutamise kitsendamisega seotud küsimuses. (12.09.2011)

Kohtuti veel siseministri ning justiitsministriga, kes andsid ülevaate eelseisvatest plaanidest ning vastasid õiguskomisjoni liikmete küsimustele.

Anti arvamus Häirekeskuse peadirektori kandidaadi suhtes (Päästeteenistuse seaduse § 8 lõike 1 kohaselt nimetab päästeasutuse juhi viieks aastaks ametisse siseministri ettepanekul Vabariigi Valitsus, kuulates ära Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse). (24.01.2012)

Tutvuti Sisejulgeoleku valdkonna juhtimisanalüüsiga. (24.01.2012)

Kohtuti Peterburgi Advokatuuri ja Eesti Advokatuuri esindajatega. ( 26.01.2012)

Toimus EAKL esimehe Harri Taliga kutsel õiguskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni kohtumine Eesti Ametiühingute Keskliidu esindajatega, teemal „Olulisemad probleemid nii kollektiivsete kui ka individuaalsete töösuhete regulatsioonis, mis enim häirivad igapäevast tööelu.“ (09.02.2012)

Tutvuti “Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018” 2011. aasta täitmise aruandega (13.02.2012)

Marko Pomerants kohtus Soome ja Eesti kohtutäituritega (06.03.2012)

Arutati Õiguskantsleri ettepanekut nr 14 Riigikogu liikme immuniteedimenetlusest. (02.04.2012)

Vaeti kohtutäituri seaduse § 41 rakendusprobleemide üle. (10.04.2012)

Kuulati Õiguskantsleri 2011 aasta tegevuse ülevaate tutvustust (04.06.2012).

Õiguskomisjon tutvus ka erinevate asutuste tööga:

Päästeameti Häirekeskus (18.04.2011)

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (3.05.2011)

Kaitsepolitseiamet (16.05.11)

Tallinna Vangla (17.05.2011)

Prokuratuur (30.05.11)

Politsei- ja piirivalveamet (02.06.2011)

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (06.06.2011)

Õiguskantsler (07.06.11)

Politsei ja piirivalveameti Ida Prefektuur (13.10.2011)

Sillamäe sadam ja piirieelne veokite parkla (13.10.2011)

Narva piiripunkt (13.10.2011)

Viru vangla (14.10.2011)

Ida-Eesti Päästekeskus (13.10.2011)

Narva kohtumaja (14.10.2011)

 

Tagasiside