Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäeval (30.04) menetleb õiguskomisjon kolme eelnõud ning kujundab kahes asjas  arvamuse Riigikohtule. 

Esmalt alustatakse Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE) ettevalmistamist esimeseks lugemiseks. Eelnõu eesmärk on täpsustada perekonnaseadust nii, et selle sõnastusest tuleks otseselt välja, et eestkostetava igapäevaseks ülalpidamiseks tehtud kulutusi eestkostja iga-aastases aruandes ühekaupa välja tooma ja dokumentaalselt tõendama ei pea ning piisab igas kuus kuluva summa välja toomisest. 

Teise eelnõuna alustatakse Vabariigi Valitsuse algatatud kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (202 SE) ettevalmistamist esimeseks lugemiseks. Selle eelnõu eesmärgiks on korrastada kohtuekspertiisivaldkonnaga seotud regulatsiooni ning viia seadusandlus kooskõlla nii riigisiseste kui rahvusvaheliste õigusaktidega, samuti lahendada õiguse kohaldamisel tekkinud küsimused.

Kõnesoleva eelnõu muudatused võib liigitada eelnõu algataja arvates järgmiselt:

  • riikliku sõrmejälgede registri ja riikliku DNA registri tegevuse korrastamine;
  • kohtuekspertiiside hinnakirja kaasajastamine;
  • tsiviilkohtumenetluses määratava kohtupsühhiaatriaekspertiisi regulatsiooni korrastamine;
  • muud küsimused. 

Kolmanda päevakorrapunktina on kavas jätkata Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks.

Selle eelnõu vastuvõtmisel saaks võimaldada süüdimõistetule vangistuse alternatiivina ravi, juhul kui isik on süüteo toime pannud ravitava või kontrollitava psüühikahäire tõttu ning on oht, et ta paneb tulevikus toime uue samasuguse süüteo. Ravi seisneb isiku allutamises statsionaarsele või ambulatoorsele ravile, mille eesmärk on isikul kuriteo toimepanemise põhjuseks olnud psüühikahäire ravimine või selle kontrolli all hoidmine. Raviks peetakse karistusseadustiku paragrahvi 692 tähenduses narkomaanide sõltuvusravi varem vangistusega karistamata isikule, kes on kuriteo toime pannud narkomaania tõttu ja seksuaalkurjategijate kompleksravi täisealisele isikule, kes on kuriteo toime pannud seksuaalsuunitluse häire tõttu. Antud eelnõu läbis esimese lugemise 06.03.2012,  stenogrammist saab muuhulgas lugeda justiitsministri ning komisjoni poolse ettekandja Igor Gräzini  täiendavaid selgitusi ning teemakohaseid vastuseid riigikogu liikmete küsimustele.  

Lisaks annab õiguskomisjon arvamuse Riigikogu 15.02.2012. a. otsuse „Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine“ põhiseaduspärasuse kohta põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-4-12 ning Kriminaalmenetluse seadustiku § 385 punkti 26 vastavus põhiseadusele. 

Neljapäeval (03.05) jätkab õiguskomisjon Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks. Antud jälitustegevust reguleeriv eelnõu oli esimesel lugemisel 06.03.2012 ning stenogrammist on võimalik lugeda justiitsministri selgitusi eelnõu taustast ning selle saamisloost. Komisjonipoolne eelnõu ettekandja on õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants.

 

Tagasiside