Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Majanduskomisjon määrati juhtivkomisjoniks järgmistele Vabariigi Valitsuse 12. septembril algatatud eelnõudele:

Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) eesmärk on ühtlustada siseriiklik õigus Euroopa Liidu vastava direktiiviga, mis on osa nn. kolmandast meresõiduohutuse paketist ning mille peamiseks eesmärgiks on õnnetuse põhjustatud kahjude katmise parendamine kohustusliku kindlustuse ja kahjutasude maksmise alaste nõudmiste tugevdamisega.

Elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) sätestab ühe meetmena elektri tootmise kui elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisel elutähtsa teenuse osutaja kohustuse tagada päästetöö tegemise kohustus oma territooriumil või selle vahetus läheduses paikneva päästeüksuse kaudu. Samuti loob eelnõu aluse tõhusate riske maandavate meetmete rakendamiseks uute elutähtsate teenuste osutajate tekkel.

Tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE) muudatuste eesmärk on tollikontrolli tõhustamine, vabatsooni loomise täpsem reguleerimine ning konfiskeeritud kultuuriväärtuse üleandmise lihtsustamine. Luuakse õiguslik alus tolli automaatkontrolliseadme kasutamiseks ning reguleeritakse läbivalgustusseadmete kasutamist kauba läbivaatusel.

Hasartmänguseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (88 SE) täpsustatakse hasartmänguseaduse erinevaid sätteid, mis puudutavad peamiselt hasartmängude korraldamise tehnilisi nõudeid. Täpsustatud on aruandluse korda ja järelevalve ning korraldajate vahelisi suhteid puudutavaid norme, mille eesmärgiks on tõhustada hasartmängude korraldamise üle teostatavat kontrolli, muuta seda efektiivsemaks ja vähendada halduskoormust, kus võimalik. Eelnõu rakendussätetes muudetakse majandustegevuse registri seadust, reklaamiseadust, meediateenuste seadust ning saneerimisseadust ja väärteomenetluse seadustikku. 

Tagasiside