Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Istungid

Toimus 28 korralist majanduskomisjoni istungit (seisuga 15.12.14)– seal hulgas 3 väljasõiduistungit, 2 ühisistungit ja üks avalik istung. Toimus 2 konverentsi, 1 erakorraline istung. Koostöös erinevate organisatsioonidega korraldati 2 üritust (seminarid, konverentsid). Euroopa Liidu asjade komisjonile anti 8 arvamust.

Ühisistungid, avalikud istungid, väljasõiduistungid

 • 09.2014- Ühisistung rahanduskomisjoniga. Teema: olukorrast raudteesektoris. Kutsutud: MKM-i, RM-i, AS Eesti Raudtee ja EVR Cargo esindajad
 • 09.2014- Arutelu põlevkivitööstuse arengute teemal, Ernst& Young uuringu tutvustus
 • 09.2014- Avalik istung sotsiaalkomisjoniga. Teema: apteegituru uuringute tutvustamine
 • 10.2014- Väljasõiduistung MKMi. Teema: Seadusloome hetkeseis ja plaanid; Transpordivaldkonna olulised teemad; Energeetikavaldkonna olulised teemad; MKM valitsemisala 2015.a eelarve (projekt)
 • 10.2014- Väljasõiduistung EASi, IT showroomi
 • 11.2014- Väljasõiduistung AS ABB-sse

Konverentsid, seminarid

 • 11.2014- Konverents Majanduskomisjoni koostöös WEC Eesti “”Eesti uus energiapoliitika“
 • 11.2014- Arengufond koostöös Majanduskomisjoniga: Arengufondi uuringute tutvustus: Globaalne Ettevõtlusmonitooring (GEM) ning Globaalne Ettevõtluse Arendamise Indeks (ing. k. GEDI)

Eelnõud

Enne 2014. aasta sügisistungjärgu algust oli majanduskomisjoni menetluses 15 seaduseelnõud ja 1 otsuse eelnõu. Sügisistungjärgul määrati majanduskomisjon juhtivkomisjoniks 14 seaduseelnõu puhul.

Istungjärgu lõppedes oli komisjoni menetluses 24 seaduseelnõu.

Sügisistungjärgul võeti vastu 5 majanduskomisjoni menetletud seaduseelnõu:

 • Vabariigi Valitsuse algatatud 1981. aasta protokolliga muudetud EUROCONTROLi lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitleva rahvusvahelise konventsiooniga ning marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (739 SE)

Vastu võetud: 5.11.2014

 • Vabariigi Valitsuse algatatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni teenustekaubanduse üldlepingu lisa “Euroopa Ühendused ja nende liikmesriigid – erikohustuste koondloend” ratifitseerimise seaduse eelnõu (707 SE)

Vastu võetud: 2.12.2014

 • Vabariigi Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE)

Vastu võetud: 3.12.2014

 • Konkurentsiseaduse ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (712 SE)

Vastu võetud: 11.12.2014

 • Meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE)

Vastu võetud: 11.12.2014

Arvamuse andmised

Euroopa Liidu asjade komisjonile anti 8 arvamust:

 • Eesti seisukohad aktsionäride õiguste ja ühingujuhtimise regulatsiooni muutmise kohta Euroopa Liidus

Komisjonis: 8.09.2014

 • Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse küttegaasiseadmete kohta eelnõu suhtes

Komisjonis: 8.09.2014

 • Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistiku aastani 2030 kohta

Komisjonis: 6.10.2014

 • Eesti seisukohad strateegiat „Euroopa 2020” käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta

Komisjonis: 23.10.2014

 • Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa traditsioonilise oskusteabe kõige tõhusam kasutamine: võimalused Euroopa Liidu geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele“ suhtes

Komisjonis: 21.10.2014

 • Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsuse, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitusvõime alaste lahenduste programm (ISA²), eelnõu kohta

Komisjonis: 6.10.2014

 • Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded bensiini ja diislikütuse kvaliteeti käsitleva direktiivi, eelnõu kohta

Komisjonis: 17.11.2014

 • Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa gaasisüsteemi valmisolek võimalike tarnete katkemiste osas idast sügisel ja talvel 2014/2015“ kohta

Komisjonis: 15.12.2014

Komisjoni välistegevus

Komisjoni liikmeid lähetati välisriiki kolmel korral.

 • Arto Aas ja Kalev Kallemets 4.09-6.09.2014; Berliin, Saksamaa. Saksamaa LV tööstus- ja energeetikaministeeriumi ning Saksa Mäetööstuse Liidu külastus
 • Kalev Kallo 1.10-4.10.2014; Pariis, Prantsusmaa. OECD parlamentaarne seminar
 • Toomas Tõniste 9.10- 12.10.2014; Lissabon, Portugal. EUFORES Taastuvenergiaalane foorum
Tagasiside