Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjoni tööst 2012. aastal

Riigikogu XII koosseisu kevad- ja sügisistungjärgul, 2012. aastal, võeti vastu 18 majanduskomisjoni menetluses olnud õigusakti, mis on 12,9% Riigikogus 2012. aastal vastuvõetud õigusaktidest. Komisjoni poolt algatati 2 eelnõu.

Majanduskomisjoni istungite statistika
2012. aastal toimus 72 majanduskomisjoni istungit – nendest 4 väljasõiduistungit ja 5 ühisistungit.
Euroopa Liidu asjade komisjonile anti 27 arvamust, väliskomisjonile 1 arvamus ja rahanduskomisjonile 1 arvamus.
Väljasõiduistungid toimusid ASi Tallinna Sadam, Muuga sadamas; Eesti Arengufondi; ASi BLRT Grupp ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse.

Avalikud istungid:
• Teemal: „Taastuvenergiat käsitlevad regulatsioonid ja nende võimalik muutumine“.
• Teemal: „Eesti teedeehituse korraldus ja kvaliteet“.

Ühisistungid toimusid rahandus-, õigus-, keskkonna-, maaelu-, välis – ja Euroopa Liidu asjade komisjoniga.
• Avalik ühisistung euroala tuleviku teemal, mille arutelu raames kohtuti SEB Privaatpanganduse esindaja ning Eesti Välispoliitika Instituudi esindajaga.
• Ühisistung kiirlaenude teemal, mille arutelu raames kohtuti Rahandusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Tarbijakaitseameti, MKM-i, Finantsinspektsiooni ning Sotsiaalministeeriumi esindajatega.
• Avalik ühisistung biomajanduse teemal. Arutelu raames kohtuti Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, MKM-i, Põllumajandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajatega.
• Ühisistung keskkonnakomisjoniga, kus tutvustati Eesti Taastuvenergia Koja ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja koostöös valminud kava „Taastuvenergia 100% – üleminek puhtale energiale“;
• Ühisistung väliskomisjoniga – Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: Läänemere piirkonna energiajulgeolek.

Kohtumised:
• Maanteeameti ja MKM-iga teemal „Maakondliku bussiliikluse korralduse kavandatavad muudatused“
• AS-iga Elering Pöyry raporti tutvustus „Eesti gaasituru liberaliseerimine“
• MKM-i ning AS Eesti Raudteega teemal „Eesti Raudtee tegevusest ning Rail Baltic projekti hetkeseisust“
• Ukraina raada esindajatega
• MKM-i transpordi arengukava rakendusplaani 2012-2013 tutvustus
• Rahandusministeeriumiga teemal 2011. aasta majandusprognoos
• Tšehhi Senati majandus-, maaelu- ja transpordikomisjoniga
• SA Poliitikauuringute Keskus Praxis esitles uuringut „Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumustest“
• MKM-i esindajatega – ülevaate Vabariigi Valitsuse tegevuskava 2011-2015 täitmisest MKM osas, sh tegevustest, mille täitmine on hilinenud ning ülevaade viimastest arengutest Maanteeametis.
• TTÜ ning TÜ esindajaid kuulati teemal „Eesti võimalustest tuumaenergia rakendamisel“
• Telekanalite vabalevis jätkamise probleemistikuga seoses kohtuti MKM-i, Kultuuriministeeriumi, Eesti Ringhäälingute Liidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, AS Levira, AS Starman ning Elion Ettevõtted AS-iga
• Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu ja Riigimetsa Majandamise Keskusega
• Majandus- ja Kommunikatsiooniministri nõuniku Erkki Raasukesega. Teemaks Estonian Air.
• Rahandusministeeriumi esindajatega, kes andsid ülevaate majanduse olukorrast ja 2012. aasta suvisest majandusprognoosist.
• Eesti Logistikaklastri esindajatega. Teema: Logistikaklastri tegevuste tulemuste tutvustus.
• SA KredEx esindajatega.
• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega ühistranspordi dotatsioonide teemal.
• Majanduskomisjoni poole pöördunud huvigruppide esindajatega seoses veeteede tasu kavandatud tõusuga.
• EAS-i juhtkonnaga.
• Transpordi arengukava 2014-2020 koostamise tutvustus MKMi esindajate poolt.
• Majanduskomisjoni poole pöördunud huvigruppide esindajatega seoses elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõuga.

Vastuvõetud seadustest toome välja järgmised:
Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmänguseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega (88 SE, vastu võetud 04.04.2012) täpsustati hasartmängude korraldamise tehnilisi nõudeid, aruandluse korda ning järelevalve ja korraldajate vahelisi suhteid puudutavaid norme. Muudatuste eesmärk oli tõhustada kontrolli hasartmängude korraldamise üle, muuta seda efektiivsemaks ja vähendada halduskoormust.

Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (139 SE, vastu võetud 06.06.2012) eesmärk on viia elektrituruseadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning osaliselt direktiiviga, mis käsitleb taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamist.
Eesti elektrituru täieliku avanemisega 2013. aastal tekib vaba konkurents ning tarbijatel on võimalik elektri müüjat vabalt valida. Seaduses tehakse täpsustusi, mis on tingitud elektrituru täielikust avamisest ja vabal turul kauplevate turuosaliste hulga suurenemisest. Seaduse muudatustega määrati Eesti Energia ja Eleringi aktsiate valitsejaks eri ministeeriumid, kuna ELi direktiivist lähtuvalt tuleb põhivõrguettevõtja tegevus täielikult eraldada tootmisest ja müügist.

Vabariigi Valitsuse algatatud maagaasiseaduse muutmise seadus (166 SE, vastu võetud 06.06.2012) harmoneerib maagaasi siseturu direktiivist tulenevaid nõudeid. Lähtudes gaasituru liberaliseerimise põhimõtetest, eraldatakse ülekandevõrk tootmisest ja müügitegevusest, mis loob võimalused konkurentsi tekkimiseks Eesti gaasiturul ja suurendab riigi energiajulgeolekut. Gaasituru liberaliseerimine loob võimalused veeldatud maagaasi (LNG) kasutuselevõtmiseks, vähendab tarbijate sõltuvust ainult ühest monopoolsest pakkujast ning tõstab varustuskindlust. Seadus sätestab veeldatud maagaasi kasutamise võimalused Eestis ning aitab kaasa biogaasi ja biomassist saadud gaasi laiemale levikule. Maagaasiseadust täiendati ka direktiivist tulenevate nõuetega tarbija õiguste laiendamise ning liikmesriikide järelevalveasutuste sõltumatuse osas.

Riigikogu majanduskomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seaduse eelnõu (243 SE, vastu võetud 18.10.2012). Seaduse eesmärgiks on täpsustada § 90 selliselt, et kaoks mitmetimõistmine, mis on põhjustanud vaidlusi vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutajate (Kanal2 ja TV3) ja kaabelleviteenust osutavate sideettevõtjate vahel. Pooltel puudus ühtne arusaam, kas televisiooniteenuse osutajad võivad kaabelleviteenuse osutajatelt oma programmide taasedastamise eest tasu nõuda. Seaduse kohaselt on vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutajal õigus nõuda kaabelleviteenust osutavalt sideettevõtjalt mõistlikku tasu teleprogrammide taasedastamise eest.

Vabariigi Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE, vastu võetud 12.12.2012). Seadusega kehtestatakse tuletornitasu ja navigatsioonitasu tasu asemel ühtne veeteetasu. Samuti muudetakse täielikult seni kehtinud tasude arvestamise aluseid, kuna minnakse üle ühel kogumahutavusühikul (1 GT) põhinevale tasu suurusele, millega korrutatakse laeva kogumahutavus. Lisaks kehtestatakse piirmäärad, millest suuremat veeteetasu laev olenemata piirmäära ületavast mahust maksma ei pea. Kalendriaasta jooksul mitmeid külastusi tegelevatele laevadele tehakse soodustusi.

 

Toimusid kahed majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised.
– Septembris valis majanduskomisjon om
a esimeheks Kaja Kallase ja aseesimeheks tagasi Urve Palo. Kallast toetas 7 komisjoni liiget ja Palo 4 komisjoni liiget. Senine komisjoni esimees Arto Aas otsustas oma ametist taanduda seoses lapsepuhkuselt naasnud komisjoni eelmise esimehe Kaja Kallase volituste taastamise Riigikogus.
– Novembris valiti komisjoni esimeheks tagasi Kaja Kallas ja aseesimeheks Jaan Õunapuu. Kallast toetas 6 komisjoni liiget ja Õunapuud 5 komisjoni liiget. Valimine toimus seoses majanduskomisjoni aseesimehe Urve Palo tagasiastumisega ja siirdumisega lapsepuhkusele.

 

Tagasiside