Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (14.10.2014) istungil arutas komisjon Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (744 SE) ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (745 SE). Mõlemad seadused on aluseks 2014-2020 finantsperioodi toetuste rakendamiseks Eestis. Istungil osalesid Ain Soome, Mai Talvik, Marko Gorban, Külli Kaare, Geir Veski ja Jaana Lepik Põllumajandusministeeriumist.
 

Ministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome tutvustas kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (744 SE). Eelnõu väljatöötamise aluseks olid vastavad EL määrused ja hetkel kehtiv kalandusturu korraldamise seadus, samuti on eeskujuks võetud maaelu- ja põllumajandusturu korraldamise seaduse regulatsioonid. Arvestatud on ka kevadel vastu võetud Eesti kalanduse strateegia 2014-2020 ja Eesti vesiviljeluse mitmeaastase riikliku tegevuskava 2014-2020 põhimõtteid.
Soome tõi välja olulisemad muudatused võrreldes möödunud perioodiga. Uuel perioodil on võimalik moodustada ka rahvusvahelisi tootjaorganisatsioone. Täiendatud on kalatoodete märgistuse nõudeid. Info riigiabi kohta peab olema internetis avalikult kättesaadav. Eelmisel perioodil oli info vähese tähtsusega abi kohta Põllumajandusministeeriumi haldusalas olevas infosüsteemis, uue seaduse järgi läheb info Rahandusministeeriumi ühtsesse süsteemi. Varasemal perioodil otsustas rahastamisvahendi kasutamise Põllumajandusministeerium, uuel perioodil teeb seda Vabariigi Valitsus.
Kalamajanduslikku riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmist reguleeriv EL määrus on veel vastu võtmata, kui loodetavasti tehakse seda novembris. Kui eelnõu 744 SE vastuvõtmiseni Riigikogus jõutakse varem, jäetakse seaduse vastavad sõnastused üldisemaks ja püütakse vältida konkreetseid viiteid.
Tõstatati küsimus tootjaorganisatsiooni vormist. Eelnõu järgi peab tootjaorganisatsioon olema tulundusühistu, kuid kas võiks selleks olla ka MTÜ? Eelnõu algatajad selgitasid, et tootjaorganisatsiooni eesmärk on majandustegevusega kasumi teenimine ning seetõttu on valitud tulundusühistu. Lepiti kokku, et seda küsimust arutatakse eraldi edaspidi.
Komisjon otsustas saata eelnõu 744 SE täiskogule esimeseks lugemiseks 22.10.2014. Täiskogule tehakse ettepanek 1. lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 31.10.2014 kell 13.00. Eelnõu komisjonipoolseks ettekandjaks sai Terje Trei.
Teise eelnõuna oli päevakorras Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (745 SE). Põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja Mai Talvik, maaelu arengu osakonna juhataja Marko Gorban ning teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare tutvustasid eelnõu. Mai Talvik tõi välja suuremad muutused otsetoetuste osas. Sellel perioodil on võimalik maksta erinevaid põllumajanduslikke otsetoetusi, kuid samas saab jätkata ka ühtse pindalatoetusega. 30% otsetoetuste ümbrikust läheb kliima- ja keskkonnatoetusele ehk nn “rohestamisele”.
Marko Gorban andis ülevaate maaelu arengu toetustest. Osa toetusi on plaanis uuel perioodil anda tagastatava abi ehk rahastamisvahendi vormis. Rahastamisvahendi rakendamiseks on antud volitusnormid Põllumajandusministeeriumile. Võrreldes eelneva perioodiga kohalikud tegevusgrupid enam haldusotsust toetuse määramise kohta ei tee, seega kaob vajadus PRIA ja tegevusgruppide vaheliste halduslepingute sõlmimiseks. Edaspidi hakkavad kohalikud tegevusgrupid (Leader tegevusgrupid) võtma vastu taotlusi ja neid menetlema. Seejärel teevad nad PRIAle taotluse rahuldamise või mitterahuldamise ettepaneku. Uuel perioodil tehnilise abi toetuse saajate ring kitseneb. Uuendusena rakendatakse kulutuste mõistlikkuse kontrollimiseks võrdlushindade kataloog.
Külli Kaare andis ülevaate nõuandeteenuse ja teadussiirde meetmete muudatustest. Kõige suuremaks muudatuseks on see, et enam ei anta nõuandeteenuse toetust otse põllumajandustootjale, vaid teenusepakkujale. Teenusepakkuja leidmiseks korraldatakse riigihange. Uue meetmena lisandub nõustajate koolitusmeede. Tootjate, käitlejate, nõustajate ja teadlaste koostöö on planeeritud innovatsiooniklastritena.
Ka selle eelnõu puhul arutati tootjarühma juriidilise vormi üle. Kas võiks eelnõus sätestatud tulundusühistu kõrval kaaluda ka mittetulundusühingu vormi?
Komisjon otsustas saata eelnõu 745 SE täiskogule esimeseks lugemiseks 22.10.2014. Täiskogule tehakse ettepanek 1. lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 31.10.2014 kell 13.00. Eelnõu komisjonipoolseks ettekandjaks määrati Priit Sibul.

Lisainfo
eelnõu 744 SE: Terje Trei (tel 513 8738; [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected]);
eelnõu 745 SE: Priit Sibul (tel 631 6659, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected]);
 

Tagasiside