Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjon sai tänasel istungil ülevaate Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudilt tellitud uuringu „Maapiirkonna ettevõtluse arenguvajadused ja -takistused“ väljatöötamise käigust. Tehtut tutvustas instituudi direktor professor Rando Värnik. Töös uuritakse kahe maakonna – Läänemaa ja Valgamaa näitel maapiirkonna ettevõtjate hinnanguid ettevõtlus- ja elukeskkonnale, ettevõtjate peamisi probleeme, hinnanguid oma ettevõttele ja maapiirkonna ettevõtluse arengule tervikuna, ettevõtjate ootusi kohalikele omavalitsustele ja riigile jne.

Läänemaa ja Valgamaa on valitud seetõttu, et mõlemad on Eesti mõistes ääremaad. Neil on mitmeid sarnasusi nagu näiteks elanike arv, keskmisest madalam tööealiste majanduslik aktiivsus, keskmisest madalam brutokuupalk, Eesti valdade keskmisest madalam asustustihedus. Olulisima erinevusena kahe maakonna vahel saab välja tuua Läänemaa parema olukorra mitmete sotsiaalmajanduslike näitajate osas. Selle põhjuseks on Tallinna kui Läänemaa tõmbekeskuse oluliselt suurem mõju võrreldes Tartuga, mis on tõmbekeskuseks Valgamaa jaoks.
Rando Värniku sõnul näitavad ettevõtjate seas läbiviidud ankeetküsitluse esialgsed tulemused, et kõige olulisemaks teguriks ettevõtluse arengu jaoks peetakse stabiilset maksukeskkonda. Probleemina nimetati sageli tööjõupuudust.
Uuringu vahearuanne valmib 2012.a juunis ja lõplik töö sügisel.
 

Tagasiside