Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjoni esmaspäevase istungi päevakorras oli kaks teemat: Riigikontrolli kontrolliaruanne "Avalike teenuste pakkumise eeldused väikestes ja keskustest eemal asuvates omavalitsustes", mida tutvustas komisjonile Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli ning ministeeriumi poolt kommenteeris regionaalminister Siim Valmar Kiisler.
Teise punktina arutati Euroopa Komisjoni teatist, mis käsitleb loomade kaitse ja heaolu strateegiat Euroopa Liidus aastateks 2012-2015, ning Eesti seisukohti selle teatise suhtes. Teatise olulisematest teemadest ja valitsuses heakskiidetud Eesti seisukohtadest andis ülevaate Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Pille Tammemägi.
 

Riigikontrolli auditi eesmärgiks oli Airi Mikli sõnul saada vastus küsimusele, kas kohalikud omavalitsused on loonud eeldused neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Auditi läbiviimiseks valiti välja 15 kohalikku omavalitsust, kus elanike arv oli alla 1500 ja mis asusid suhteliselt kaugel tõmbekeskustest. Tulemustest selgus, et väiksemad omavalitsused ei suuda luua tingimusi kõigi ülesannete täitmiseks ning probleeme tekib eelkõige neis valdkondades, kus on kehtestatud rohkem nõudeid. Eriti suureks probleemiks on spetsialistide nappus.
S.V. Kiisler kommenteeris Riigikontrolli soovitusi regionaalministrile ja esitas oma vastuargumendid. Ministri sõnul ei ole põhjendatud täpsemate nõudmiste kehtestamine osutatavate teenuste kvaliteedile ega ametnikele, kuna see ei paranda omavalitsuste suutlikkust. Samuti põhjendas ta, miks ei ole otstarbekas panna keerulisemate teenuste pakkumine, mis väikestele ja vähemvõimekatele omavalitsustele üle jõu käib, võimekamate omavalitsuste ülesandeks ning miks ei saa erineva suurusega omavalitsustele panna erinevaid funktsioone. S.V. Kiisleri sõnul peab lähenemine KOVidele ja nende funktsioonidele olema kogu riigis ühetaoline ja otsustamine, kuidas üht või teist teenust pakkuda, peab jääma omavalitsuse pädevusse, nagu näeb ette põhiseadus.
Ka komisjoniliikmed väljendasid arvamust, et see, millist teenust, kui suures mahus ja mil viisil on vaja pakkuda, peaks jääma kohaliku omavalitsuse otsustada.
A. Mikli lisas, et Riigikontrollil on valmimas uus audit, mis uurib maakondlike omavalitsusliitude majandustegevuse õiguspärasust ja sisekontrollisüsteemide toimimist. Komisjon avaldas soovi ka sellega põhjalikult tutvuda ning kohalike omavalitsuste teemaga edaspidigi tegelda.
Teises päevakorrapunktis sai komisjon ülevaate Euroopa Komisjoni teatisest, mis käsitleb loomade kaitse ja heaolu strateegiat Euroopa Liidus aastateks 2012-2015, ning Eesti seisukohtadest selle teatise suhtes. P. Tammemägi tõi välja põhjused, miks on vaja uut strateegiat, tutvustas strateegias väljatoodud probleeme ning Euroopa Komisjoni pakutud lahendusi. Samuti tutvustas ta Eesti seisukohti, mille Vabariigi Valitsus kiitis heaks oma istungil k.a 8. märtsil.
Maaelukomisjon otsustas Vabariigi Valitsuses heakskiidetud seisukohti toetada.
 

Tagasiside