Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikontrolli tulemusauditi osakonna auditi juht Külli Nõmm andis komisjonile ülevaate Riigikontrolli auditist „Riigi tegevus teadus- ja arendustegevuse võtmevaldkondade edendamisel“. Kuna põllumajandusteadused ei kuulu strateegias „Teadmistepõhine Eesti“ aastateks 2001-2013 loetletud võtmevaldkondade hulka, siis seda nimetatud auditi kontekstis eraldi ei uuritud. Põllumajandusteadust käsitleti seoses energeetika, biomajanduse ja keskkonnakaitse võtmevaldkondadega. Külli Nõmm tõi välja mõned tähelepanekud. Tänu sellele, et Põllumajandusministeeriumil on kaks eraldi programmi ja arengukava, mille rahastamine toimub ministeeriumi eelarvest, iseloomustab põllumajandusteadust stabiilsus nii rahastamise kui doktorantide arvu osas. Stabiilsus tähendab aga teatud kapseldumist. Kuna kogu maailmas on teadus-arendustegevuse rahastamine projektipõhine, võib eelarveline rahastamine vähendada meie põllumajandusteadlaste konkurentsivõimet.

Külli Nõmm rõhutas, et nii nagu alusuuringud, peavad ka rakendusuuringud olema kõrgel akadeemilisel tasemel, seetõttu on teadus-arendustegevuses tarvis teha ümberkorraldusi.
Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja kohusetäitja Külli Kaare andis ülevaate ministeeriumi tegevusest põllumajandusteaduste vallas. Ta hindas riiklike programmide rakendamist heaks ning pidas väga tähtsaks tihedat koostööd sektoriga, mis on eriti oluline rakendusuuringute puhul. Probleeme tekitavad investeeringud põllumajandusteadusesse, inimressursi nappus ja teadlaste järelkasvu puudumine.
Arutelul viidati vajadusele teha rohkem koostööd Euroopa teadusasutustega, et vähendada kulusid ja saada uuemat teadusinfot. Külli Kaare sõnul näitab liikmesriikides tehtud analüüs, et teadusinfot on piisavalt, kuid raskusi on selle rakendamisega. Vaja on tekitada sünergia hariduse, teaduse, nõuandeteenistuse ja tootjate vahel.
Istungil osales ka Riigikontrolli tulemusauditi osakonna vanemaudiitor Kristjan Paas.
 

Tagasiside