Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon otsustas oma tänasel istungil saata Vabariigi Presidendi väljakuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 UA) Riigikogu täiskogusse teisele lugemisele kolmapäeval, 2. mail.
 

Komisjon otsustas muuta akadeemilisel puhkusel õppekava täitmise regulatsiooni rakendamise sätteid. Muudatusettepaneku kohaselt jõustub akadeemilisel puhkusel eksamite, arvestuste sooritamise või muul viisil õppekava täitmise keeld sarnaselt õppekulude hüvitamise rakendamisele esmalt 2013/2014 õppeaastal immatrikuleeritud üliõpilastele. Varem kõrgkooli immatrikuleeritud üliõpilastele hakkab uus regulatsioon kehtima 2016/2017 õppeaastast. Varem ülikooli immatrikuleeritud alla 3-aastase lapse või puudega lapse üliõpilasest vanem või eestkostja, seoses kaitseväeteenistuse läbimisega akadeemilisel puhkusel olev üliõpilane või keskmise, raske või sügava puudega üliõpilane võib akadeemiliselt puhkusel eksameid ja arvestusi sooritada alates 2013/2014 õppeaastast.

Komisjon otsustas muuta volitusnormi, mille alusel Vabariigi Valitsus kehtestab kõrgharidustaseme õppe õppekulude osalise hüvitamise ülemmäärad. Muudatuse kohaselt kehtestatakse õppekulude osalise hüvitamise ülemmäär üliõpilastele, kes õpivad täiskoormusel õppekaval, mille õppekeel on eesti keel, kuid ei ole algavaks semestriks täitnuid kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat õppe mahtu. Õppekulude osalise hüvitamise ülemmäärad kehtestatakse ainepunktidele kõrgharidusastmeti ja arvestades vajadusel õppekavade erisusi, lähtudes õppetöö läbiviimisega seotud võimalikest täiendavatest kuludest, sealhulgas õppevahenditele ja õppejõududele tehtavatest kuludest. Sealhulgas täpsustas komisjon sätteid, mis kehtestavad üliõpilase õiguse õppida õppekulusid hüvitamata. Sätete kohaselt peab üliõpilane õppima täiskoormusega õppekaval, mille õppekeel on eesti keel ja täitma algavaks semestriks kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahu.

Komisjon otsustas piirata Vabariigi Valitsusele õppeasutuse tegevustoetuse määramiseks tingimuste kehtestamise volitusnormi. Muudatuste kohaselt tuuakse õppe läbiviimise ulatust, kvaliteeti ja tulemuslikkust iseloomustavad näitajad ning tegevustoetusest rahastavate riiklikult oluliste õppetegevust toetavate ülesannete kirjeldus seaduse tasandile ja Vabariigi Valitsusel on volitus neid tingimusi seadusega kooskõlas täpsustada. Ettepaneku kohaselt moodustaksid kõrgharidustaseme õppe läbiviimise toetamiseks eraldatavad vahendid kõikidele kõrgkoolidele eraldatava riigieelarveliste vahendite mahust 70 kuni 75 protsenti ning õppe läbiviimist toetavate tegevuste vahendid kogumahust 25 kuni 30 protsenti. Iga ülikooli kohustused ja kohustuste rahastamine lepitakse kokku läbirääkimiste käigus tegevustoetuse eraldamiseks sõlmitava halduslepingu ja tulemuslepingu sõlmimisel. Rakenduskõrgkooli tegevustoetuse mahu kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga. 

 

 

Tagasiside