Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon arutas oma 10. septembri 2012 istungil õiguskantsleri ettepanekut eestikeelse hariduse kättesaadavuse piisavusest. Istungil osalesid õiguskantsler Indrek Teder, õiguskantsleri kantselei nõunik-osakonna juhataja Kärt Muller, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm.

Õiguskantsler on 2. juulil 2012 teinud Riigikogule ettepaneku viia erakooliseadus kooskõlla põhiseadusega. Analüüsides erakooliseadust leidis õiguskantsler, et avalikule võimule kuuluvas eragümnaasiumis eestikeelse õpetuse asemel muus keeles hariduse andmine pole põhiseaduspärane, kui eelnevalt ei ole kontrollitud, kas võõrkeelse hariduse andmisel on tagatud igaühe õigus saada eestikeelset õpetust.

Teder tutvustas oma ettepaneku põhiseaduslikke lähtekohti ning järeldust, mille kohaselt ühtse hariduskorralduse tingimustes ei vabane kohalik omavalitsus (avalik võim) eraõigusliku sihtasutuse loomisel põhiseadusliku õiguse – õigus haridusele – tagamisest. Avaliku võimu poolt loodud haridusasutustes on õppekeeles erisuste tegemise õigus vaid Vabariigi Valitsusel. Õiguskantsler ei vaidlusta oma ettepanekuga kohaliku omavalitsuse autonoomiast tulenevat vabadust asutada eraõiguslikke isikuid, vaid juhib tähelepanu, et kui eraõiguslik isik täidab avaliku võimu ülesandeid, nagu selleks on põhiseadusliku õiguse tagamine, siis kohalduvad talle avaliku võimu asutusele kehtestatud reeglid.

Haridus- ja teadusminister nõustus õiguskantsleri ettepanekuga ning pidas vajalikuks seaduste sätteid analüüsida ning muuta.

Teise päevakorrapunktina kuulas kultuurikomisjon haridus- ja teadusministri ülevaadet hariduskorralduse kaasajastamise põhimõtetest, mis on kinnitatud valitsuskabineti nõupidamisel 21. juulil 2012 ning mille põhjal on valminud erinevate seaduste muudatusi koondav eelnõu, mis on hetkel kooskõlastamisel ministeeriumide ja huvirühmadega.

Aaviksoo tõi esile muudatuste kolm olulisemat eesmärki – õpetaja positsiooni tugevdamine, koolijuhi rolli ja vastutuse täpsustamine ning koolivõrgu korrastumine. Komisjoni liikmete küsimused puudutasid muudatustega seotud eelnõu menetluskava, õpetajate ametikohaga seotud ümberkorraldusi ning rahastamise muudatusi. Täpsemate aruteludega jätkatakse komisjonis, kui Vabariigi Valitsus esitab ettevalmistatud eelnõu Riigikogu menetlusse. 

 

Angelika Berg

kultuurikomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

[email protected]

tel: 6316483

 

 

Tagasiside