Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon arutas 9. septembril 2012 Vanalinna Hariduskolleegiumis kooli juhtkonna ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisega seotud teemasid.

Arutelul  osalesid Vanalinna Hariduskolleegiumi direktor Kersti Nigesen,  Püha Miikaeli Kooli direktor  Aime Estonius ja MTÜ Miikaeli Ühenduse tegevdirektor Tiina  Veismann. Haridus- ja Teadusministeeriumi esindasid asekantsler Kalle Küttis, üldharidusosakonna nõunik Tiina Kivirand ja peaekspert Kadri-Ann Salla.

Kalle Küttis tutvustas  hariduslike erivajadusega (HEV) õpilaste õppekorralduse põhimõtteid ning ministeeriumis kavandatavaid koolivõrgu ümberkorraldusi. Tinglikult võib hariduslike erivajadusega õpilasi liigitada kahte rühma – õpilased, kelle õpet viiakse läbi tavakoolis, kuid kes vajavad nõutud õpitulemuste saavutamiseks täiendavat abi ja tugiteenuseid (näit õpiraskused, düsgraafia, düsleksia jne) ning õpilased, kes tulenevalt nende puudest või muust häirest vajavad väga spetsiifilisi ja ressursimahukaid tugiteenuseid, mistõttu nende õpe viiakse läbi vastavate eritingimustega koolis.

Küttis tõi välja tänase süsteemi puudused (piisava toe puudumine tavakoolis, erikoolide võrgu puudused) ja selgitas, et edasiste ümberkorralduste kavandamisel tuleb silmas pidada, et HEV õpilaste õppe korraldamine on riigil ja kohalikul omavalitsusel jagatud vastutus. Riigi vastutus ja roll suureneb raskemate ja ressursimahukamate HEV õpilaste õppekorralduse osas. Kohaliku omavalitsuse vastutusalasse jääb endiselt koolis toimuvate tugiteenuste rahastamine (eripedagoogiline ja logopeediline abi, sotsiaalpedagoogiline abi jne), kusjuures riik toetab nõustamisalast tegevust, koolide võimekust HEV õpilastega toime tulla ning eraldab täiendavaid riigieelarvelisi vahendeid HEV õpilaste õppekorralduseks munitsipaal- ja erakoolides. Küttis kirjeldas riigikoolide pidamise põhimõtteid ja riigikoolide võrgu ümberkorraldamise plaane.

Kersti Nigesen tutvustas Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) struktuuri. VHK-s kui munitsipaalkoolis on ühendatud üldharidus- ja huvikool ning  kodanikualgatuse korras asutatud HEV lastega tegelevad üksused. VHK on ulatuslikult välja arendanud tugisüsteemid (terviseteenistus jt) ning HEV õpilaste vajadusi arvestava õpetajakoolituse. Nigesen kirjeldas VHK igapäevast toimimist ning raskuspunkte.

Komisjoni liikmed avaldasid arvamust, et koolivõrgu ümberkorraldamise põhimõtete, HEV õpilaste tavakoolis ja erikoolis õpetamise rahastamise küsimuste ning tugispetsialistide mõiste sisustamise teemat tuleks täiendavalt arutada.

Lisamaterjal:
HTM esitlus: hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted ja koolivõrgu ümberkorraldused

 

 

 

Angelika Berg
Nõunik-sekretariaadijuhataja
Tel: 6316483
E-post: [email protected]

 

 

 

 

 

Tagasiside