Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon tutvus 16. oktoobri 2012 istungil Eesti seisukohtadega, mis on koostatud Euroopa Komisjoni teatisele „Teadusinfo paremini kättesaadavaks: rohkem kasu avaliku sektori investeeringutest teadustegevusse“ ja „Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu saavutamiseks“ kohta. Ülevaate teatiste eesmärgist ning Eesti seisukohtadest tegi Haridus-ja Teadusministeeriumi  teadusosakonna peaekspert Maarja Adojaan.

Komisjoni teatis teadusinfo kättesaadavuse parandamiseks sisaldab tegevusi, mis laiendaks avatud juurdepääsuga teadusinfo publitseerimist. Avatud juurdepääsu (Open Access) idee lähtub avaliku hüve põhimõttest, st teadusinfo avaldamine on maksumaksjate poolt rahastatud avalik hüve ning selle tulemused peavad olema internetis kõigile tasuta ja ilma juurdepääsupiiranguteta kättesaadavad nii info lugemiseks, kasutamiseks, viitamiseks, allalaadimiseks kopeerimiseks kui ka levitamiseks. Eesti toetab teadusinfole avatud juurdepääsu avardamist. Tegemist on lähenemisega, mida on juba arvestatud Eesti enda uute teaduse rahastamise instrumentide – institutsionaalse ja personaalse uurimistoetuse eraldamise tingimustes ning mida kavandatakse laiendada Euroopa Liidu rahaliste vahendite taotlemise ja määramise üheks tingimuseks. Avatud juurdepääs teadusinfole on üheks keskseks lähenemiseks Eesti uues ettevalmistatavas teadus- ja arendustegevuse strateegias.

Arutelu käigus küsiti, kuidas on lahendatud seosed avatud juurdepääsu ning intellektuaalse omandi õiguse ja ärisaladuse vahel; kas avatud juurdepääsu nõue laieneb ka teadusuuringutele, mida on rahastatud nii avaliku kui erasektori vahenditest; kuidas on kaitstud uuringud, mida on võimalik kiiresti tootmises rakendada. Avaldati arvamust, et ka avalik juurdepääs töötlemata andmetele areneb tõenäoliselt teadlaste enda huvitatusest lähtudes. Adojaan selgitas, et teatise näol on tegemist soovitusliku, mitte otsekohalduva dokumendiga, mis puudutab avalik sektori rahastatud teadusinfot ja mille puhul soovitatakse üha enam laiendada avaliku juurdepääsu võimalusi. Lisaks on teadlased ise reeglina huvitatud teadusinfo jagamisest. Suurema tootmispotentsiaaliga uuringud tehakse reeglina erasektori rahastamisel, millele seega avatud juurdepääsu soovitus ei laiene.

EL liikmesriikide valitsusjuhid ja riigipead on pidanud oluliseks Euroopa teadusruumi valmissaamist aastaks 2014 ja seega „viienda vabaduse“ – teadlaste ja teadmiste vaba liikumise ellurakendamist. Selle eesmärgi saavutamiseks on Euroopa Komisjon välja töötanud Euroopa teadusruumi puudutava teatise. Eesti on teatise osas kujundanud viis prioriteet, mille peamised seisukohad on, et liikmesriikide teadussüsteeme tuleb tõhustada, sealhulgas suurendada investeeringuid ning rahastada konkurentsipõhiselt;  suurendada piirideülest koostööd ja konkurentsi; kõrvaldada takistused teadlaste mobiilsuselt, koolituselt ja karjäärivõimalustelt, soodustada soolist tasakaalu teaduses ning parendada teadusinfo kättesaadavust.

Aruteludes mööndi, et taotluse vahel soodustada eelkõige tipptasemel  teadlaste arengut ja osalemist teadus- ja arendustegevuse sektoris ning kasutada vähemesindatud sugupoole suurema osalemise saavutamiseks kvoote on sisuline vastuolu, mistõttu komisjoni liikmed toetasid Eesti seisukohta, et vähemesindatud sugupoole osalemise saavutamiseks tuleks kasutada teisi meetmeid kui kvoodid.

Komisjon otsustas toetada Eesti seisukohti mõlema teatise kohta ning edastada sellekohane arvamus Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile.

   

 

Angelika Berg
Nõunik-sekretariaadijuhataja
T
el: 6316483
E-post: [email protected]

 

Tagasiside