Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 14.09.2015. a keskkonnakomisjoni istungil tutvuti kemikaaliseaduse eelnõuga (72 SE). Eelnõu tutvustasid ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna kvaliteedi infrastruktuuri talituse nõunik Ago Pelisaar ja siseturuosakonna kvaliteedi infrastruktuuri talituse juhataja Ingrid Teinema ning Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Mari Tikan ja korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna õigusnõunik Marju Aibast. Istungil selgitati, et kehtiv kemikaaliseadus on rohkete muudatuste tõttu muutunud raskesti loetavaks ning seaduse teksti kvaliteedi parandamise huvides on muudatused esitatud terviktekstina. Muudatused tulenevad kõik valdavalt EL-i õigusest ning on ajendatud EL liikmelisusest tulenevate kohustuste täitmisest. Sisulised muudatused puudutavad eelkõige suurõnnetuse ohuga ettevõtteid ja lõhkeainete lähteaineid sisaldavaid tooteid käitlevaid ettevõtteid. Eelnõu tutvustuse järel toimus arutelu, mille käigus esitasid oma seisukohti ka Eesti Keemiatööstuse Liidu esindajad. Viimased rõhutasid, et kemikaaliseaduse eelnõu (72 SE) menetlemise juures tuleks teha suuremat koostööd Sotsiaalministeeriumiga.

Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata kemikaaliseaduse eelnõu (72 SE) esimesele lugemisele 23.09.2015. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (72 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 07.10.2015. a kell 16.00.

Lisaks oli komisjoni istungil arutelul jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE). Arutelu tulemusena otsustas keskkonnakomisjon teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE) esimesele lugemisele 30.09.2015. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (77 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 14.10.2015. a kell 16.00.

Samuti oli komisjoni istungil arutelul veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE). Eelnõu tutvustasid ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid keskkonnaminister Marko Pomerants ja Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Kroon. Eelnõu eesmärk on täpsustada ohtlikke aineid käsitlevaid õigusakte, sh pinnaveekogumi keemilise seisundi definitsiooni, tunnistada kehtetuks sätted, mis reguleerivad ohtlike ainete nimistute 1 ja 2 kehtestamist ja õigusakti, mis käsitleb ohtliku aine lubatava heite piirkoguseid tooraine- või toodanguühiku kohta. Eelnõu (76 SE) väljatöötamise tingisid Euroopa Liidu tasandil toimunud muudatused veekeskkonna ohtlike ainete käsitlemisel.

Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) esimesele lugemisele 30.09.2015. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (76 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 14.10.2015. a kell 16.00.

Tagasiside