Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu 21.09.2015. a keskkonnakomisjoni istungil tutvuti „Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil“ ratifitseerimise seaduse eelnõuga (60 SE). Eelnõu tutvustasid ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid keskkonnaminister Marko Pomerants ja Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna nõunik Signe Aaskivi. Istungil selgitati, et  eelnõu eesmärk on ratifitseerida eelpool nimetatud leping, millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2015. aasta 25. veebruaril Brüsselis. Lepingus on sätestatud, milliseid Euroopa Liidu õigusakte Island kohaldab, et täita ühiselt aruandluse ja seire kohustusi. Seejuures Euroopa Liit ja selle liikmesriigid ei võta lepinguga endale täiendavaid kohustusi.

Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata „Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE) esimesele lugemisele 30.09.2015. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (60 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 14.10.2015. a kell 16.00.

Lisaks oli komisjoni istungil arutelul jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE). Eelnõu tutvustasid ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid keskkonnaminister Marko Pomerants ja Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek. Istungil selgitati, et eelnõuga (75 SE) soovitakse muuta jäätmeseaduses ohtlikke jäätmeid ja jäätmete kahjulikku toimet käsitlevaid sätteid seoses muutunud Euroopa Liidu õigusega. Eelnõus valmistatakse ette ka volitusnorm, mille alusel kehtestatava määrusega täpsustatakse jäätmete liigitamist käsitlevaid sätteid. Samuti toodi välja, et jäätmete kahjulikku toimet käsitlev paragrahv kehtivas jäätmeseaduses tunnistatakse kehtetuks, kuivõrd jäätmete kahjuliku toime kirjeldused on jäätmeseadusesse üle võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid, III lisast. Seoses uue, otsekohalduva ohtlike omaduste määruse jõustumisega ajakohastatakse ka jäätmeseaduse vastavad sätted ning tehakse muudatused jäätmete liigitamist käsitlevates rakendusaktides.

Arutelu tulemusena otsustas keskkonnakomisjon teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE) esimesele lugemisele 30.09.2015. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (75 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 14.10.2015. a kell 16.00.

Tagasiside