Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni 21.03.2016. a istungil oli arutelul kiirgusseaduse eelnõu (169 SE). Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) esindaja tutvustas EVEL-i poolt tõusetunud küsimusi seoses eelnõuga. Küsimused hõlmasid nii puurkaevupumplate filtreid, kiirgustegevuse ohuastmeid, isikudooside seiret ja kiirgustegevusloa omaja üldkohustusi, sh loa omaja kohustust tagada piisavaid finantsvahendeid kui ka teisi erinevaid teemasid. Vastuseid küsimustele andsid Keskkonnaministeeriumi esindajad. Nad selgitasid, et finantstagatist rakendatakse kiirgusohutuse seisukohalt oluliste kiirgusallikate puhul ning loa taotleja peab tagama, et ta suudab oma tegevuse lõpetada selliselt, et radioaktiivse aine, seda sisaldava kiirgusallika ja radioaktiivsete jäätmete ohutustamise kulud oleksid kaetud. Lisaks tõid nad välja, et isikudooside seire käigus tehtavad mõõtmised peavad olema akrediteeritud ja akrediteeritud mõõtjaid on Eestis vaid 2 tükki, kuid arvestades Eesti kiirgustöötajate arvu on see täiesti piisav ning vajadusel saab mõõtmisi tellida ka Lätist ja Soomest.

Keskkonnakomisjon otsustas jätkata arutelu ning palus Keskkonnaministeeriumil edastada EVEL-ile ja komisjonile kirjalikud vastused tõusetunud küsimustele.

Istungil osalesid AS Tallinna Vesi abitehnoloog Heldi Haabel, Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna juhataja Evelyn Müüripeal, nõunik Reelika Runnel ning õigusosakonna jurist Marko Lelov.

Tagasiside