Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 54 poolthäälega vastu Euroopa Liidu asjade komisjoni algatatud otsuse "Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt, mittevastavusest subsidiaarsuse põhimõttele" (445 OE). Otsuse kohaselt esitab Riigikogu põhjendatud arvamuse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastava direktiivi ettepaneku osas. Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) hinnangul soovib Euroopa Liit rakendada meetmeid, mis ei kuulu EL ainupädevusse ja on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega, mille kohaselt ELi poliitilised otsused tuleb alati teha madalaimal võimalikul haldus- ja poliitilisel tasandil ning võimalikult lähedal kodanikele. Direktiivi ettepaneku kohaselt peavad börsil noteeritud suured äriühingud esitama teavet oma mitmekesisuspoliitika, sealhulgas vanuse, soo, geograafilise mitmekesisuse ning haridusliku ja kutsealase taustaga seotud aspektide kohta. Aruanne peab sisaldama vastava poliitika eesmärke, selle rakendamist ja saavutatud tulemusi. Äriregistri ettevõtete andmetele tuginedes tooks ettepanek kaasa täiendava mittefinantsteabe avalikustamise kohustuse minimaalselt 30 ettevõttele Eestis ning mitmekesisuspoliitika esitamise kohustuse 16 ettevõttele. EL asjade komisjon on seisukohal, et äriühinguõigus kuulub pigem liikmesriikide pädevusse ja ettevõtted eksisteerivad üldjuhul liikmesriigi õiguse alusel. Taolist põhjendatud arvamust sisaldava Riigikogu otsuse eelnõu algatamise õigus on tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest üksnes Euroopa Liidu asjade komisjonil. ELAKi esimehe Arto Aasa sõnul toimus subsidiaarsuse küsimuse arutelu Riigikogu täiskogus esmakordselt Riigikogu ajaloos. Otsuse vastu hääletas 23 ja erapooletuks jäi 2 Riigikogu liiget. Otsus jõustub selle allakirjutamisel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside