Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 77 poolthäälega vastu valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 58 muutmise seaduse (998 SE). Seadusmuudatus on seotud huvikooli seaduse väljatöötamisega ning selle eesmärgiks on asendada termin „huvialaharidus” terminiga „huviharidus”. Seadus jõustub 2007. aasta 1. septembril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

73 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud huvikooli seadus (994 SE). Seaduse eesmärk on edasi arendada ja korrastada kohalike omavalitsuste valduses olevate huvikoolide loomise ja korralduse põhimõtteid andes kohalikele omavalitsustele suurema vastutus- ja otsustusõiguse võrreldes kehtiva seadusega. Samuti luuakse seadusega riigile võimalus omada ülevaadet huvikoolide hetkeseisust Eestis, nende erinevatest liikidest ning laste arvust. Käesoleva seadusega tunnistatakse kehtetuks huvialakooli seadus. Seadus jõustub 2007. aasta 1. septembril, v.a. § 37, mis jõustub seaduse Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

72 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse, tulumaksuseaduse ja välismaalaste seaduse muutmise seadus (1005 SE). Kaitseväeteenistuse seaduse (edaspidi KVTS) muudatuste üldiseks eesmärgiks on ühtlustada kaitseväeteenistuse nõudeid NATOs kehtivate nõuetega ja lahendada KVTSi rakendamisel ilmnenud probleemid. Seadusega muudetakse KVTSis sätestatud kutsealuste ajateenistusse kutsumise ja ajapikenduse taotluse esitamise korda, täpsustatakse ettekirjutuse tegemise õigust, kutsealuste ja reservväelaste vastutusele võtmist ja väärtegude osa. KVTSis sätestatakse riigi poolt tasutud koolituskulude hüvitamise kohustus kaitseväeteenistusest lahkumisel või pärast õpingute lõpetamist tegevteenistusse astumisest keeldumisel. Muudatused kaitseväeteenistuse seaduses tingisid ka tulumaksuseaduse § 13 ja välismaalaste seaduse § 1019 muutmise. Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

73 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud riigipiiri seaduse muutmise seaduse (1004 SE). Seadusmuudatuse eesmärk on tõhustada kontrolli välispiiril ja tagada tõhus siseturvalisus. Seadus kohustab lennuettevõtjaid esitama andmed väljastpoolt Euroopa Liitu Eestisse ja Eestist väljapoole Euroopa Liitu veetavate reisijate kohta. Esitada tuleb järgmised andmed: reisidokumendi nimetus ja number; kodakondsus; ees- ja perekonnanimi; isikukood või selle puudumisel sünniaeg; Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt; lennu number; õhusõiduki väljumise ja saabumise aeg; reisijate koguarv ja pardale minemise koht. Seadus jõustub 2007. aasta 1. juulil. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

75 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse (1024 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on sätestada mõisted „multipekser” ja „multipleksimisteenus”. Samuti kehtestab seadus erinõuded multpleksimisteenuse osutamisele ja sõnastab rakendussätted digitaalringhäälingule üleminekuks, viies ringhäälinguseadusesse digitaalringhäälingu mõiste ja vastava regulatsiooni. Multiplekser on seaduse kohaselt seade, mille abil muudetakse ringhäälingu saated ja programmid ning andmesideteenused ühtseks digitaalseks andmevooks, mis edastatakse raadiosaateseadmesse; multipleksimisteenus on elektroonilise side teenus, millega multiplekseri omanik võimaldab kliendile juurdepääsu tema digitaalsete ringhäälingu saadete ja programmide ning andmesideteenuste ühtseks andmesidevooks muutmiseks ja edastamiseks raadiosaateseadmesse. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

81 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seadus (1035 SE). Seadusmuudatuste kohaselt võimaldab kool põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ning üldkeskharidust omandavale õpilasele kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid. Käesolev seadus jõustub üldises korras v.a. § 1 punktid 2, 3 ja 6-9, mis jõustuvad 2007. aasta 1. septembril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

78 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (1016 SE). Seaduse väljatöötamise tingis kutseõppeasutuse seaduse uus 1. jaanuaril 2006 jõustunud redaktsioon, millega nimetati ümber seni kasutuses olnud kaks kutseõppeliiki ning rakendati uued kutseõppeliigid. Ühe olulise muudatusena laiendab seadus tasuta koolilõuna saajate ringi ka uutel kutseõppeliikidel õppijatele. Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

61 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse muutmise seadus (995 SE). Seadusemuudatuse kohaselt on alates 1. jaanuarist 2007 kindlustusandjate omavahendite miinimumi nõue senisest kõrgem, samuti tõusevad omavahendite normatiivi arvutamisel kasutatavad piirmäärad. Muudatuste kohaselt peab kindlustusandja omavahendite miinimum olema vähemalt 3,2 miljonit eurot, kui kindlustusandjal on õigus tegeleda edasikindlustusega, elukindlustusega või kindlustustegevuse seaduse § 12 punktides 10 – 15 sätestatud kahjukindlustuse liikidega ning 2,2 miljonit eurot ülejäänud kindlustustegevuse liikide korral. Ka paneb seadus kindlustusmaaklerile kohustuse teavitada klienti vahendustasu suurusest, sealhulgas kindlustusandjalt saadava vahendustasu suurusest iga vahendatava kindlustuslepingu kohta eraldi. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval, § 21 ja § 22 punkt 3 jõustuvad 2007. aasta 1. juulil. Seaduse vastu hääletas 14 ja erapooletuks jäi 4 Riigikogu liiget.

 

Riigikogu külastas ka jõuluvana, kes andis Riigikogu kultuurkomisjonile üle suulise arupärimise päkapikkude töö organiseerimise kohta. Nagu eelnevail aastail olid ka sel korral jõuluvanal kaasas kingitused kõikidele fraktsioonidele, aga ka kõigile Riigikogu liikmeile, kellest igaüks sai kingituseks helkuri koos palvega olla valimiste eel ja sellel pimedal ajal kõigile kättesaadavad ja nähtavad ja mis peaasi, elusad ja terved. Jõuluvana soovis Riigikogu liikmeile, nende peredele, lähedastele, sõpradele ja kõikidele inimestele, kes neid armastavad ning usaldavad ilusat ja rahulikku jõuluaega.

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside