Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

83 poolthäälega võeti vastu väliskomisjoni algatatud Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsus (547 OE). Otsuse kohaselt arvatakse ENPA Eesti delegatsiooni liikmeks Europarlamenti valitud Kristiina Ojulandi asemel Riigikogu liige Silver Meikar. Otsuse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE) teine lugemine. Eelnõu peamine eesmärk on viia kiirgusseadus kooskõlla Euroopa Liidu nõukogu Euratom-direktiivis sätestatud nõuetega, mis puudutavad radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbivedude järelevalvet ja kontrolli. Peamine muudatus arvestades kehtivat seadust on kasutatud tuumkütuse mõiste kasutuselevõtmine. Kasutatud tuumkütuse vedudele laienevad kõik need nõuded, mis varem kehtisid vaid radioaktiivsetele jäätmetele. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatuste eesmärk on tagada isikute kuulumine ainult ühte Eestis registreeritud erakonda ja võimaldada saada aktuaalset ülevaadet erakondade nimekirjadest. Eelnõu kohaselt lihtsustub erakonnast välja astumine: välja astumise avalduse võib isik esitada otse kohtu registriosakonnale. Ka peavad erakonnad esitama kohtu registriosakonnale erakonna terviknimekirjad senisest sagedamini juhul, kui nimekirjades on tehtud muudatusi. Muudatuste tegemise järel peab erakond saatma registrile uue aktuaalse nimekirja järgmise kuu viiendaks kuupäevaks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud spordiseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (479 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatuse eesmärk on taastada spordiseaduses säte, mis kohustab valdu ja linnu toetama oma haldusterritooriumil asuvate spordiorganisatsioonide tööd. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärgiks on võimaldada tulumaksutagastust laenudele, mida võimaldavad lisaks pankadele ka teised finantseerimisasutused. Algataja kinnitusel ei kehti nimetatud soodustus laenudele, mida väljastavad krediteerimisega tegelevad ühistud ja sihtasutused. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (542 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärgiks on muuta rangemaks karistused alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude eest. Muudatuste kohaselt saab noorema kui 18-aastase isiku suhtes sugulise kire vägivaldse rahuldamise eest karistada kuni kümneaastase vangistusega. Noorema kui 14-aastase isiku seksuaalse ahvatlemise eest (nt pornograafilise teose või selle reproduktsiooni üleandmise, näitamise või muul viisil teadvalt kättesaadavaks tegemise eest) saab karistada kuni kolmeaastase vangistusega. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud perekonnaseaduse eelnõu (543 SE) esimene lugemine. Uue perekonnaseaduse eesmärk on kaasaegsetele peresuhetele kohase, piisava regulatiivsusega normistiku loomine. Uus seadus sätestab mitmed eraõiguslikud nõudealused, mis võimaldavad isikul paremini taotleda oma huvide ja õiguste kohtulikku kaitset. Need puudutavad eriti varaliste õiguste regulatsiooni, ülalpidamiskohustuste, samuti vanema õiguste teostamise valdkondi. Oluliselt on täiustatud nt lapsendamist puudutavaid küsimusi. Abiellujatele antakse uue seadusega võimalus valida, kas nad soovivad varaühisust, varalahusust või vara juurdekasvu tasaarvestuslikku varasuhet. Teine perekonnaseaduse muutmise vajadus tuleneb läbiviidud tsiviilõiguse üldosa reformist. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside