Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu neli seadust:

 

78 poolthäälega võeti vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud maapõueseaduse muutmise seadus (20 SE), mis paneb praegu kooskõlastusringil oleva „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2007-2015” kinnitamise kohustuse Riigikogule.

75 poolthäälega võeti vastu keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse muutmise seadus (45 SE), mis sätestab ohtlike jäätmete saatekirja koostamise nii paber- kui ka digitaaldokumendina. Saatekirja ainult digitaaldokumendina koostamise nõue jõustub 2008. aasta 1. oktoobril.

72 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Cotonou lepingu muutmislepingu ratifitseerimise seadus (58 SE), mis teeb lepingusse täiendused EL-i võetud kohustustest sh ÜRO millenniumi eesmärkidest lähtuvad kohustused massihävitusrelvade leviku tõkestamisel, võitluses rahvusvahelise terrorismiga jm,  Seadus lihtsustab lepingu rakendamist, loob aluse süsteemse ja formaalse poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse dialoogi tekkeks. Benini pealinnas Cotonous allakirjutatud koostööleping reguleerib Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide majanduslikke ja poliitilisi suhteid EÜ-ga ning selle liikmesriikide vahel.

74 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Cotonou lepingu alusel antava ühenduse abi rahastamist ning finantsabi eraldamist teatavatele ülemeremaadele ja -territooriumidele käsitleva Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise sisekokkuleppe ratifitseerimise seadus (59 SE), mis sätestab Cotonou lepinguga ja finantsprotokolliga võetud rahaliste kohustuste rakendamiseks võetavad EL-sisesed meetmed. Määratakse kindlaks liikmesriikide osamaksete suurus, vahendite jagunemine Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumide vahel, Euroopa Investeerimispanga hallatavad meetmed, Euroopa Arengufondiga seotud toetuskulude katmiseks ettenähtud vahendid ning üldised rakendusküsimused.

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa
Rahvaliidu fraktsiooni, Eestimaa Roheliste fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu
fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu
liikme staatuse seaduse eelnõu
(54 SE), mille eesmärk on edasi arendada parlamentarismi Eestis, korrastada Riigikogu tegevust ja Riigikogu liikme staatust. Eelnõu täpsustab Riigikogu liikme õigusliku seisundit ning õigusi ja kohustusi. Eelnõusse on põhiseaduskomisjoni poolt sisse viidud mitmeid muudatusi, mis muuhulgas säilitavad kuluhüvitiste senise regulatsiooni. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele. Lõpphääletus on neljapäeval 14. juunil.

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, karistusregistri seaduse,
erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse,
noorsootöö seaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu
(43 SE);

valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE);

valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse,
keskkonnatasude seaduse ning teeseaduse muutmise seaduse eelnõu
(64 SE).

Riigikogu lõpetas viie eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse § 167 muutmise seaduse eelnõu (60  SE);

valitsuse algatatud liiklusseaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse
eelnõu
(42 SE);

valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise
seaduse eelnõu
(28 SE);

valitsuse algatatud riikliku statistika seaduse muutmise seaduse eelnõu
 (61 SE);

valitsuse algatatud liikluskindlustuse seaduse, kindlustustegevuse
seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu
(48 SE).

Majanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Keskerakonna fraktsiooni algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu
(6 SE). Hääletustulemus: 41 poolt, 39 vastu, 1 erapooletu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Infotunnis vastas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts küsimustele majandusarengu, kohalike teede ja teehoiu investeeringute, Saaremaa Küdema sadama ja leiutajate tegevuse toetamise kohta.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastas küsimustele koalitsioonilepingu ja avalik-õiguslike ülikoolide juhtimise kohta.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas küsimustele maavarade säästva kasutamise ja veeprojektide rahastamise kohta.

Stenogrammiga saab tutvuda aadressil: https://www.riigikogu.ee/?op=steno

Istung lõppes kell 18.28.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside