Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu seitse seadust ja otsuse: 

 

68 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse, väljateenitud aastate pensionide seaduse ja välisteenistuse seaduse muutmise seadus (917 SE), mis määratleb pensioni saamise õigus juhul, kui isiku elukoht on mitmes riigis. Seadus täpsustab õigusselguse huvides mõistet „vanaduspensioniiga“.  Seadus annab pensionäridele võimaluse töötada pensioni saamise kõrvalt. 

59 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud partnerlus- ja koostöölepingu, millega seatakse sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahel ratifitseerimise seadus (956 SE). Senini on Euroopa ühenduste ja Tadžikistani vahelisi suhteid reguleerinud endise Nõukogude Liiduga 18. detsembril 1989. aastal sõlmitud kaubandus- ja koostööleping. 

54 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga ühinemise konventsiooni ja selle allakirjutamise protokolli ratifitseerimise seadus (959 SE). Konventsioon paneb liikmesriikidele kohustuse kõrvaldada topeltmaksustamine siirdehindade kindlaks­määramisel ning püsivale tegevuskohale kasumi omistamisel. Konventsiooniga ühinemisel saab Eesti endale võimaluse kaitsta riikidevahelistes maksuvaidlustes nii riigi tulusid kui ka Eesti maksumaksjat. 

54 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seadus (970 SE), mis integreerib Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud lepingusse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel allkirjastatud lepingu sätted, mis kaasajastavad vastastikust õigusabi, lubavad läbi viia uusi menetlustoiminguid ja kiirendada õigusabitaotluste esitamist ning menetlemist. 

50 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise väljaandmislepingu ratifitseerimise seadus (971 SE), mis kohaldab Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu sätteid, ajakohastab väljaandmismenetlust ning väljaandmise aluseks olevate kuritegude loetelu. Praegu reguleerib Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahelist väljaandmismenetlust 8. novembril 1923 sõlmitud “Eesti ja Põhja-Ameerika Ühisriikide vaheline kuritegijate väljaandmise leping”, mis ei vastanud tänapäeva õiguskeelele ega kehtivale karistusõigusele. 

49 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli ratifitseerimise seadus (916 SE), mis loob kinnipidamiskohtade korrapäraste külastuste süsteemi, et seeläbi ennetada kinnipidamiskohtades piinamist ja väärkohtlemist. Protokolli alusel luuakse ÜRO piinamisvastasele komiteele alluv piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise ennetamise alamkomitee, mis kujutab endast külastuste süsteemi rahvusvahelist osa. Samuti on osalisriikidel kohustus tagada asjakohase riigisisese ennetusasutuse olemasolu. Kui riigil nimetatud asutus puudub, võtab ta kohustuse see luua. 

46 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni konventsiooni muutmise protokolli heakskiitmise seadus (961 SE), mis tõhustab oluliselt hüdrograafiaorganisatsiooni võimekust, muudab selle töö efektiivsemaks ja operatiivsemaks ning lihtsustab uute riikide konventsiooniga ühinemise protseduuri. 

40 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus”  (950 OE), mis võimaldab vajadusel kasutada Eesti kaitseväe üksust suurusega kuni 40 kaitseväelast  tuleva aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini NATO kiirreageerimisjõudude (NATO Response Force) koosseisus rahu- ja julgeoleku tagamise operatsioonides. 

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu teise lugemise: 

valitsuse algatatud ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (968 SE); 

valitsuse algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (932 SE); 

valitsuse algatatud strateegilise kauba seaduse § 1 täiendamise seaduse eelnõu (949 SE). 

Riigikogu lõpetas  12 eelnõu esimese lugemise

valitsuse algatatud 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE); 

valitsuse algatatud tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (992 SE); 

valitsuse algatatud riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE); 

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (979 SE); 

valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (990 SE); 

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti looduskaitse arengukava aastani 2035 kinnitamine” eelnõu (962 OE); 

valitsuse algatatud Rahvusvahelist Satelliitsideorganisatsiooni käsitleva kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (978 SE); 

valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (975 SE); 

valitsuse algatatud ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (980 SE); 

valitsuse algatatud vangistusseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (964 SE); 

valitsuse algatatud kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (972 SE); 

Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (926 SE). 

Riigikogu lükkas tagasi kaks eelnõu: 

Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (896 SE). Hääletus: 50 poolt, 27 vastu. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi ja Mark Soosaare algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (908 SE). Hääletus: 47 poolt, 10 vastu. 

Infotunnis vastas sotsiaalminister Jaak Aab küsimustele tervishoiu rahastamise ja puuetega inimeste toetuste kohta. 

Justiitsminister Rein Lang vastas küsimusele teemal „Ahjuajamine ja rahvusvaheline taust.” 

Istung lõppes kell 21.38 

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside