Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on tollikontrolli tõhustamine, vabatsooni loomise täpsem reguleerimine ning konfiskeeritud kultuuriväärtuse üleandmise lihtsustamine. Luuakse õiguslik alus tolli automaatse numbrituvastussüsteemi kasutamiseks ning reguleeritakse läbivalgustusseadmete kasutamist kauba läbivaatusel. Maksu- ja Tolliamet kasutab numbrituvastussüsteemi välispiiril maantee- ja raudteetranspordivahendite ning merekonteinerite registreerimisnumbrite ja tunnusmärkide tuvastamiseks. Eelnõuga laiendatakse ka konfiskeeritud kauba vastuvõtjate ringi ning muudetakse seadust selliselt, et Maksu- ja Tolliamet võiks kultuuriväärtuse üle anda kultuuriministri määratud asutusele. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on sätestada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste ülevõtmisest tulenevad muudatused. Muudatused puudutavad vedaja tegevusalale juurdepääsu tingimuste erisusi (näiteks tegevusloa kohustuseta veod), autovedude korraldamiseks antavate tegevuslubade süsteemi ühtlustamist ja lihtsustamist, kehtivast seadusest tulenevate tasulisele rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsupiirangute kaotamist, kasutuslepingu alusel kasutatavate sõidukite autovedudel kasutamise tingimusi, seaduse vastutusalas sätestatud karistusi autoveoseaduse ja EL määruste nõuete rikkumise eest, samuti täpsustatakse mõningate autoveoseaduse sätete sõnastust, et tagada õigusselgus ning kooskõla teiste seaduste ja Euroopa Liidu õigusega. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Õiguskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE) esimene lugemine. Karistusseadustikku täiendatakse vastavalt uute süüteokoosseisudega, mis puudutavad inimkaubanduse erinevaid aspekte: inimkaubandust seksuaalse ärakasutamise, orjastamise ja elundi eraldamise eesmärgil. Regulatsiooni muutmisega viiakse Eesti õigusaktid kooskõlla Euroopa Liidus kehtivate nõuete ja muude rahvusvaheliste õigusaktidega. Tulenevalt uuest riigisisesest inimkaubanduse määratlusest muudetakse välismaalaste seadust ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadust. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine. Heakskiidetud konventsiooni 8. lisa hõlbustab rahvusvahelist kaubandust, vähendades, ühtlustades ja kooskõlastades kaupade, eriti elusloomade ja kiiresti riknevate toiduainete piirikontrolliga seotud menetlusi ja dokumente, tõhustab piiripunktide tööd ning parandab mootorsõidukite ülevaatuse ja sõiduki massi rahvusvaheliste tunnistuste vastastikuse tunnustamisega seotud tehniliste küsimuste lahendamist. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Euroopa Liidu Nõukogu Konventsiooni keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega ratifitseerimise seaduse eelnõu (131 SE) esimene lugemine. Ratifitseeritav konventsioon reguleerib tollimaksu kogumiskulude jagamist. Tollimaksu kogumiskulude jagamine ELi liikmesriikide vahel puudutab raha riigieelarvesse laekumist ja riigieelarvest maksete tegemist teisele ELi liikmesriigile. Kui ELi liikmesriik kogub tollimaksu, siis 75% sellest kantakse Euroopa Ühendusele ja 25% jääb maksu kogunud riigile kogumiskulude katmiseks. Keskse tollivormistuse kasutusele võtmise korral jagatakse kogumiskulude katmiseks ettenähtud osa (25%) kahe liikmesriigi vahel võrdselt, kui tollideklaratsioon esitatakse ühes ja kaup esitatakse teises liikmesriigis. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Õiguskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” eelnõu (130 OE) esimene lugemine. Eelnõuga nähakse ette fondi lõpetamine ja sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine sertifikaatide omanikele fondi vara müügist laekuva raha arvel ja sihtasutuste seaduse alusel toimuva likvideerimismenetluse raames. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks Riigikogu 20. jaanuari 1993. aasta otsus „NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod“ (RT 1993, 4, 61). Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside