Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu 7 seadust, algas tuleva aasta riigieelarve seaduse eelnõu teine lugemine.

Infotunnis vastasid Riigikogu liikmete küsimustele justiitsminister Ken-Marti Vaher ja kultuuriminister Urmas Paet. Käsitleti riigikeelse hariduse, kultuuripärandi, muukeelses koolis eesti keele õpetamise, regionaalpoliitika, Teise maailmasõja vabadusvõitluse ja Ida-Virumaa kohtuarstliku ekspertiisiga seotud probleeme.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

80 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 ”Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seadus (431 SE). Seadus täpsustab SE määruse rakendamise neil juhtudel, kui loodava SE asukohaks on Eesti. Euroopa Liidu lepingu art. 249 kohaselt on EL määrus küll kõigis liikmesriikides otsekohalduv ning ei vaja seetõttu üldjuhul siseriiklikku õigusesse ülevõtmiseks rakendussätteid. SE põhikirja määrus kaldub sellest üldpõhimõttest kõrvale, sisaldades mitmeid suuniseid ja valikuid siseriiklikule seadusandjale üksikküsimuste reguleerimiseks.

75 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (430 SE). Seadus tagab rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse parema rakendamise. Ühtlasi sätestatakse lennundusseaduse täiendamisega kaitseväe lennunduse alused ning Eesti õhuruumi kaitsmine NATO liikmeks olles.

72 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus (251 SE). Seadus tagab põhiseaduse paragrahvis 46 sätestatud üksikisiku põhiõiguse pöörduda märgukirjadega riigiasutuste poole ning saada neile seaduses ettenähtud korras vastus. Sama sätte alusel avaldustele vastamine on hõlmatud üldiselt haldusmenetluse seadusega, sellele lisanduvad mitmed eriseadused.

55 poolthäälega (38 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud seadus ”Riigi 2004. aasta lisaeelarve” (444 SE). Lisaeelarve kavandatavad tulud kokku on 848 687 087 krooni ning kulud 1 033 793 383 krooni. Isamaaliidu fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu kolmas lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletustulemus: 38 poolt, 59 vastu.

54 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide teabekaitse kokkuleppega ühinemise seadus (447 SE). Kokkuleppe eesmärk on tagada NATO jaoks toodetava salastatud teabe ühtne kaitstus kõikides liikmesriikides. Kokkuleppega ühinemine on eelduseks, et Eesti hakkab saama NATO salastatud teavet. Seega on kokkuleppega ühinemine eelduseks Eesti normaalsele osalusele NATO struktuuride töös.

51 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni muutmisdokumentide ratifitseerimise seadus (446 SE).

45 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga ühinemise ning tema põhikirja ja põhikirja muutmise heakskiitmise seadus (448 SE). IOM on tähtsaim valitsustevaheline migratsiooniprobleemidega tegelev rahvusvaheline organisatsioon. IOM-i tegevuse põhivaldkonnad on töömigratsioon, inimkaubandus, abi kodumaale tagasipöörduvatele migrantidele, migratsioonikorralduse praktilised lahendused, arengumaadest ja sõjapiirkondadest tulnud ümberasujate abistamine uue asukohamaa ellu integreerumisel, seadusandluse edendamine ning tehniline koostöö. Põhitähelepanu all on migrantide heaolu ja õiguste kaitse ning migratsioonialane teavitustöö.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse eelnõu (412 SE). Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Hääletustulemused: 28 poolt, 55 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust.

Vabariigi Valitsuse algatatud masina ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (435 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (450 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE).

Riigikogu lõpetas järgmise eelnõu esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, riigihangete seaduse, käibemaksuseaduse ja alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Isamaaliidu fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hääletustulemused: 35 poolt, 54 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu jäi menetlusse.

Riigikogu alustas kolmapäevase istungi viimase päevakorrapunkti Vabariigi Valitsuse algatatud ”2005. aasta riigieelarve seaduse” eelnõu (453 SE) teist lugemist. Rahanduskomisjon esitas täiskogule läbivaatamiseks 225 muudatusettepanekut. Hääletamisprotsessi käigus on Eesti Keskerakonna fraktsioon võtnud kümneminutilisi vaheaegu, mistõttu on hääletamisprotseduur kestnud kuni neljapäevase istungi alguseni. Istungi lõpuks oli hääletatud 69 muudatusettepanekut. Teine lugemine jätkub neljapäevasel istungil.

Istung lõppes 11. novembril kell 9.58.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside