Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu 9 seadust ja 2 otsust, lisaks menetleti viite eelnõu.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused ja otsused:

56 poolthäälega (vastu 2) valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse (393 SE). Seadusega kehtestatakse kord, mis võimaldab kodakondsuse taotleja eesti keele ning põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamitest vabastamist või nimetatud eksamite osalist sooritamist lähtuvalt kodakondsuse taotleja tervislikust seisundist.
64 poolthäälega valitsuse algatatud maapõueseaduse (409 SE). Seadus sätestab maapõue uurimise, kaitsmise ja kasutamise korra ja põhimõtted eesmärgiga tagada maapõue majanduslikult otstarbekas ja keskkonnasäästlik kasutamine.
67 poolthäälega (vastu 2) valitsuse algatatud masina ohutuse seaduse muutmise seaduse (435 SE). Seadusega tehakse kehtivasse masina ohutuse seadusesse kahte laadi muudatusi: muudatused, mis on vajalikud direktiivi 2000/14/EÜ [1] harmoneerimiseks Eesti õigussüsteemi ning muudatused, millega täiendatakse seadust, tagamaks selle parem rakendumine.

47 poolthäälega (vastu 9) valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (450 SE). Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eesmärgiks on kehtiva alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse harmoneerimine energiamaksustamise direktiiviga ning sigarettide ja suitsetamistubaka aktsiisimäärade harmoneerimine tulenevalt Eestile ELi liitumislepinguga võetud kohustustest.

54 poolthäälega valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse (451 SE). Seaduse eesmärk on maksumäärade korrigeerimise kaudu mänguautomaatide ning mängulaudade üldarvu kontrollimine.

49 poolthäälega Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine riigi viljareservi kadumise uurimiseks” muutmise (473 OE). Otsusega moodustatakse kuueliikmeline uurimiskomisjon, milles on esindatud kõik Riigikogu fraktsioonid. Komisjoni töö tähtajaks määrati 31. märts 2005.

56 poolthäälega valitsuse algatatud Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väljaandmise konventsiooniga ühinemise seaduse (399 SE). Konventsiooni eesmärk on täiendada Euroopa Liidu liikmesriikide vahelises väljaandmismenetluses olemasolevaid väljaandmist reguleerivaid kokkuleppeid. Konventsiooniga ühinemise vajadus tuleneb Euroopa Liiduga ühinemislepingule lisatud ühinemisakti artikli 3 lõikest 4.

55 poolthäälega valitsuse algatatud Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väljaandmise lihtsustatud korra konventsiooniga ühinemise seaduse (401 SE). Konventsiooni eesmärk on võimaldada Euroopa Liidu liikmesriikidel isikute väljaandmist kiirendatud menetlusena tingimusel, et isik on enda väljaandmisega nõustunud. Konventsioon täiendab Euroopa Nõukogu 1957. aasta väljaandmise konventsiooni, sellega ühinemine on osa Euroopa Liidu õigustikust.

50 poolthäälega valitsuse algatatud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooniga ja selle protokollidega ühinemise seaduse (406 SE). Euroopa finantshuvide kaitse konventsioon on välja töötatud Euroopa ühenduste finantshuve kahjustava kelmuse kriminaliseerimiseks kõikides EL liikmesriikides. Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni esimese protokolli eesmärk on sätestada kriminaalkuriteona korruptsioon (ametialane kuritegu). Teine protokoll on koostatud eesmärgiga kriminaliseerida rahapesu ja määratleda juriidiliste isikute vastutus Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokollides osutatud kuritegude toimepanemisel.

52 poolthäälega valitsuse algatatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa Ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga ühinemise seaduse (416 SE). Seaduse eesmärk on tõhustada õigusalast koostööd, mis on suunatud Euroopa ühenduste ametnike või liikmesriikide ametnikega seotud korruptiivsete tegude vastu.

47 poolthäälega (vastu 13) valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”2003. aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamine” (400 OE). Otsuse eesmärk on anda informatsiooni 2003. aasta riigieelarve täitmise ning riigi varaliste kohustuste kohta.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE) teise lugemise.

Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (463 SE) teise lugemise.

Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse eelnõu (404 SE) teise lugemise.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitleva lepingu ning Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga makselepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (510 SE) esimese lugemise.

Seoses istungi tööaja lõppemisega katkes valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE) teine lugemine. Eelnõu menetlemist jätkatakse kolmapäevasel istungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside