Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu 2 seadust ja 1 otsus. Kokku menetleti 21 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele. Kokku käsitleti viit teemat.

Regionaalminister Jaan Õunapuu vastas küsimustele ülikoolide osast meie regionaalpoliitikas ja sundparteistamise kohta.

Minister Paul-Eerik Rummo vastas küsimusele kodakondsuse saamise ja koolilõpueksamite ühitamise kohta.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip vastas küsimustele ID-kaartide arenduse ja raudtee reisijateveo kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused ja otsuse:

46 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni töötingimuste järelvalve kohta tööstuses ja kaubanduses (nr 81) ning konventsiooni töötingimuste järelvalve kohta põllumajanduses (nr 129) ratifitseerimise seadus (394 SE). ILO on oma tegevusaja jooksul vastu võtnud 185 tööelu käsitlevat konventsiooni ja jaotanud need tähtsuse järgi kategooriateks. Tööinspektsioone käsitlevad konventsioonid on I kategooria dokumendid, mis on oma tähtsuselt kohe 8 põhikonventsiooni järel. Arvestades temaatika olulisust, tuleb nende konventsioonide ratifitseerimist pidada heaks tavaks ja demokraatliku riigi arengu näitajaks.

44 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi kokkuleppe parlamentaarsest ja valitsustevahelisest koostööst muutmise protokolli ratifitseerimise seadus (395 SE). Kokkulepe on vajalik määratlemaks poolte kohustusi kolme riigi (Eesti, Leedu, Läti) koostöös nii valitsustevahelisel tasandil kui ka koostööks nimetatud riikide ühise parlamentaarse koostööorganiga Balti Assambleega.

51 poolthäälega võeti vastu rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsus ”Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu koosseisu muutmine” (482 OE). Otsusega arvati nõukogu koosseisust välja Riigikogu liige Katrin Saks ja nõukogu uueks liikmeks nimetati Riigikogu liige Jarno Laur.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (414 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töö- ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (440 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud s otsiaalhoolekande seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (452 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE).

Riigikogu liikmete Jaanus Rahumäe, Väino Linde ja Tiit Mae algatatud päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (498 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni ja selle protokollidega ühinemise seaduse eelnõu (489 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE).

Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise riikliku arengukava aastani 2015 kinnitamine” eelnõu (474 OE).

Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse eelnõu (481 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiaktsiisi seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE).

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (467 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (515 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE).

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi järgmised eelnõud:

Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsioon tegi ettepaneku lükata tagasi Riigikogu liikmete Küllo Arjaka, Helle Kalda, Arnold Kimberi, Heimar Lengi, Värner Lootsmanni, Mailis Repsi, Jüri Šehovtsovi, Mihhail Stalnuhhini ja Toomas Vareki algatatud ülikooliseaduse § 18 muutmise seaduse eelnõu (456 SE). Hääletustulemused: 43 poolt, 25 vastu, 1 erapooletu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (458 OE). Otsuse hääletustulemused: 19 poolt, 44 vastu, 1 erapooletu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Istung lõppes kell 19.47

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside