Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Piirilepete ratifitseerimise arutelu katkestati.

Riigikogu võttis vastu seitse seadust:

58 poolthäälega (36 vastu) võeti vastu Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus, mis reguleerib elektroonilist hääletamist. Seadusse viidi sisse muudatus, mille kohaselt saab valija oma elektrooniliselt antud häält muuta vaid eelvalimiste käigus.

73 poolthäälega (6 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus (273 SE), mis sätestab põhimõtted seadustiku rakendamiseks ning sisaldab kehtivates seadustes seoses tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku jõustumisega tehtavaid muudatusi. Seadus muudab ka individuaalse töövaidluse lahendamise senist regulatsiooni.

76 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tunnistajakaitse seadus (486 SE). Kehtiva seadusandluse kohaselt oli Eesti Vabariigis ainsaks võimaluseks tunnistajate osalise kaitstuse tagamiseks anonüümse tunnistaja institutsioon kriminaalmenetluse seadustikus §-s 67. Paraku ei piisanud aga sellest institutsioonist tunnistajate efektiivseks kaitsmiseks kuritegevuse vastase võitluse rahvusvaheliselt aktsepteeritavas mahus ning seetõttu oli problemaatiline Eesti integreerumine rahvusvahelisse organiseeritud kuritegevuse vastasesse võitlusse, rahvusvaheliste kohustuste täitmine ja vastastikune koostöö kõnealuses valdkonnas. Eeltoodust tulenevalt kehtestati tunnistajakaitse regulatsioon ja struktuurid Eesti Vabariigis.

58 poolthäälega (9 erapooletu) võeti vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seadus (651 SE). Pärast 1. aprillil 2005. aastal toimunud pensionide indekseerimist on keskmine vanaduspension Eestis 2446 krooni. Seadus näeb ette pensioni baasosa ja aastahinde täiendava tõstmise 2005. ja 2006. aastal ning rahvapensioni määra tõstmise 2005. aastal. Peale nimetatud pensionitõusu on keskmine vanaduspension alates 1. juulist 2005 2726 krooni ja 1. aprillist 2006 3008 krooni. Kokku tõuseb keskmine vanaduspension 2005. aastal 434 krooni, ja 2006. aasta esimesel poolaastal 282 krooni. Rahvapension tõuseb seaduse järgi kahel aastal kokku 232 krooni.

74 poolthäälega võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seadus (650 SE), millega pikendatakse vanemahüvitise maksmise perioodi kolme kalendrikuu võrra. Seni kehtiva redaktsiooni kohaselt määrati vanemahüvitis 365 päeva täitumiseni sünnitushüvitise määramisest. Seadus pikendab vanemahüvitise määramise periood kuni 455 päeva täitumiseni sünnitushüvitise määramisest. Sünnitushüvitisele õigust mitte omanud isikutel pikendatakse seadusega vanemahüvitise maksmist lapse 14 kuu vanuseks saamiseni. Kehtiva redaktsiooni kohaselt määrati neile isikutele vanemahüvitis kuni lapse 11 kuu vanuseks saamiseni. Seaduses on rakendussäte, millega reguleeritakse üleminek hüvitise määramise pikendamisele 3 kalendrikuu võrra. Vanemahüvitis määratakse vastavalt 455 päeva täitumiseni sünnitushüvitise määramisest või lapse 14 kuu vanuseks saamiseni isikutel, kellel on seisuga 1. jaanuar 2006 õigus vanemahüvitisele.

63 poolthäälega (2 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate penisonide seaduse muutmise seadus (626 SE), mille eesmärgiks on viia soodustingimustel vanaduspensionide seadus ja väljateenitud aastate pensionide seadus järk-järgult kooskõlla EL direktiiviga 79/7/EMÜ, Eesti Vabariigi põhiseadusega ja soolise võrdõiguslikkuse seadusega meeste ja naiste võrdse kohtlemise osas. Samuti parandatakse seadustes rakendamise käigus ilmnenud mõningad ebatäpsused. Seadusega tehtav põhiline muudatus on naistel soodustingimustel vanaduspensioni ja väljateenitud aastate pensioni saamiseks vajaliku staažinõude suurendamine meeste staažinõude tasemeni (ühel juhul ka meestel vanusepiiri tõstmine). Seaduse kohaselt ühtlustatakse järk-järgult naiste ja meeste soodustingimustel vanaduspensioni või väljateenitud aastate pensioni saamiseks vajalikud staažinõuded, kusjuures pensioniiga jääb neil isikuil siiski üldisest vanaduspensionieast madalamaks.

65 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus (638 SE), mis annab võimaluse kehtestada õigusakte põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmise kohta, mille jaoks ei ole vaja Euroopa Komisjonilt eelnevalt küsida abi andmise luba, kuid mille andmeid registreeritakse, säilitatakse ja edastatakse Euroopa Komisjoni vastava määrusega sätestatud korras. Seadusega tehtavad muudatused tagavad tõhusama järelevalve maaelu arengu toetuste kasutamise üle, mis omakorda tagab toetusraha kasutamise suurema sihipärasuse.

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:

Õiguskomisjoni algatatud väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE);

valitsuse algatatud kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, täitemenetluse seadustiku, teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE). Isamaaliidu fraktsioon tegi ettepaneku teine lugemine katkestada. Hääletustulemus: 22 poolt, 46 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Teine lugemine lõpetati;

valitsuse algatatud raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (648 SE);

valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (665 SE).

* * *

Riigikogu katkestas valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE) teise lugemise.

* * *

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE) esimese lugemise.

* * *

Infotunnis vastas välisminister Urmas Paet küsimusele piirilepingu tagajärgede kohta. Rahandusminister Aivar Sõerd vastas küsimustele aktsiiside, tervishoiu rahastamise ja tuleva aasta kultuurivaldkondade rahastamisekavade kohta. Regionaalminister Jaan Õunapuu vastas küsimusele eestikeelse õppe kohta.

* * *

Isamaaliidu fraktsioon võttis algatajana menetlusest tagasi valimisseaduse ja rahvahääletuse seaduse muutmise seadus poliitikareklaami ja valimiskampaania kulude piiramiseks seaduse eelnõu (234 SE) ja reklaamiseaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE).

Istung lõppes kell 19.29.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside