Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu 7 seadust ja 1 otsus. Kokku menetleti 19 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele. Kokku käsitleti 9 teemat.

Peaminister Juhan Parts vastas küsimustele äriühingute nõukogude koosseisu, maavanemate nimetamise, valitsuse tegevuse, õiguskantsleri ettepaneku, kaubavahetuspiirangute, tsiviilkohtupidamise seadustiku, sundparteistamise ja Euroopa Liidu kaadri ettevalmistamise kohta.

Rahandusminister Taavi Veskimägi vastas küsimusele Euroopa Liidu Nõukogu VI direktiivi rakendamise võimaluste kohta Eestis.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

60 poolthäälega võeti vastu põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seadus (348 SE). Seadus muudab alatises komisjonis fraktsiooni asendusliikmete määramise korda, Riigikogu täiskogu istungil eelnõu teisel lugemisel ettekannete pidamise korda ning arupärimistele vastamise korda.

54 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seadus (471 SE). Kalapüügiseaduse muutmise vajaduse tingis Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 2004. a istungil vastuvõetud otsus muuta kalanduse valdkonna administreerimisega seotud keskkonnaministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi vahelist ülesannete jaotust . A uditi tulemuste põhjal tegi asjatundjate komisjon valitsusele ettepaneku määrata kalamajanduse administreerimise eest vastutavaks põllumajandusministeerium ning kalavarude kaitse ja taastamisega seonduva tegevuse administreerimise eest vastutavaks keskkonnaministeerium.

59 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (490 SE). Seadus täiendab pakendiaktsiisiga maksustatavate pakendiliikide loetelu ja täpsustab pakendimaksu süsteemi toimimist. Seadus muudab ka seaduse lisa, mis kehtestab pakendiaktsiisi määrad.

58 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud nimeseadus (369 SE). Seaduses on uus terviklik isikunime regulatsioon. Seadus sätestab isikunimede moodustamise korra ning Eesti kodaniku ja Eestis viibiva välismaalase isikunime ühtse kasutamise alused haldusorganite poolt.

47 poolthäälega (14 erapooletu) võeti vastu Riigikogu liikme Olev Laanjärve algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (421 SE). Seadus muutis VI ¹ peatüki ” Munitsipaalpolitsei” pealkirja järgmiselt: Korrakaitseüksus ja korrakaitseametnik. Samuti täpsustati peatüki sisu.

60 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu Riigikogu liikmete Eiki Nestori, Siiri Oviiri ja Kaarel Pürgi algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 muutmise ja täiendamise seadus (352 SE ja 380 SE). Seaduse kohaselt ennetähtaegset vanaduspensioni kehtiva seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniealiseks saamiseni töötamise korral ei maksta.

50 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus (520 SE). Lepingu sõlmimise eesmärk on piirata tulumakse, mida riik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada, ja kõrvaldada rahvusvaheline topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Leping reguleerib maksustamisõiguste jagamist riikide vahel, sätestab diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise. Leping piirab riigi seaduste mõju (näiteks kohaldatakse 10% maksumäära 26% määra asemel), mis tähendab seda, et lepingupool loobub osast maksutulust teise lepingupoole kasuks ja vastupidi. Võimalikud vastuolud siseriiklike maksuseaduste ja maksulepingu sätete vahel kõrvaldatakse põhiseaduse § 123 kaudu, mille kohaselt vastuolu korral Eesti seaduste ning ratifitseeritud välislepingute vahel kohaldatakse välislepingu sätteid.

45 poolthäälega (5 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsus ”Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise arengukava aastani 2015 kinnitamine” (474 OE). Kütuse- ja energiamajandus on riigi tähtis infrastruktuur, mis peab toimima ja arenema nii, et oleks tagatud Eesti pidev varustamine kvaliteetsete kütuste, elektrienergia ja soojusega võimalikult madalate hindadega. Seejuures peab kütuse- ja energiamajandus olema võimalikult efektiivne ning vastama ohutus- ja keskkonnanõuetele. Dokument määratleb valdkonna hetkeolukorra, toob esile EL liitumislepingus kajastatu, prognoosib energiatarbe arenguid, fikseerib energiamajanduse arendamise strateegilised eesmärgid, arenduspõhimõtted ning vajalike investeeringute suurusjärgud ja kirjeldab edasist analüüsi vajavaid probleeme ning riiklikke järelvalve- ning regulatsioonialaseid ülesandeid. Arengukava peab tagama energeetikavaldkonna tasakaalustatud arengu Eestis.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Hääletustulemus: 5 poolt, 41 vastu, 1 erapooletu. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu pandi lõpphääletusele.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu (208 SE). Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Eesti Keskerakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Hääletustulemus: 21 poolt, 43 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust.

Vabariigi Valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (504 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (515 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse eelnõu (499 SE). Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Hääletustulemus: 7 poolt, 36 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Teine lugemine lõpetati.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (523 OE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Maailma Terviseorganisatsiooni põhikirja ja selle muudatuste vastuvõtmise seaduse eelnõu (477 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohtute tööpiirkondade ühendamiseks (503 SE).

Riigikogu lükkas tagasi järgmised eelnõud:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (462 OE). Otsuse vastuvõtmise hääletustulemused: 21 poolt, 46 vastu, 3 erapooletut. Eelnõu langes menetlusest välja.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud ühistranspordiseaduse § 15 täiendamise seaduse eelnõu (479 SE). Ettepaneku tagasilükkamiseks tegi majanduskomisjon. Hääletustulemus: 42 poolt, 27 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Riigikogu liikmete Eldar Efendijevi, Helle Kalda, Arnold Kimberi, Heimar Lengi, Värner Lootsmanni, Nelli Privalova, Kaarel Pürgi, Mailis Repsi, Vilja Savisaare, Evelyn Sepa, Ain Seppiku, Mihhail Stalnuhhini, Marika Tuusi, Toomas Vareki ja Vladimir Velmani algatatud käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 täiendamise seaduse eelnõu (468 SE). Ettepaneku tagasilükkamiseks tegi rahanduskomisjon. Hääletustulemus: 40 poolt, 25 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside