Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vastu võeti viis seadust ja üks otsus.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused ja otsuse:

68 poolthäälega Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos” (524 OE). Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaega rahutagamismissioonil Kosovos pikendati ühe aasta võrra alates 01.01.2005.

60 poolthäälega (vastu 14) Vabariigi Valitsuse algatatud ravimiseaduse (360 SE). Seadus reguleerib ravimite käitlemist, ravimite väljakirjutamist, müügilubade väljaandmist, ravimite kliinilisi uuringuid ja ravimi reklaami ning nende tegevustega seonduvat järelevalvet ja vastutust, eesmärgiga tagada Eestis kasutusel olevate ravimite ohutus, kvaliteet ja efektiivsus ning edendada nende sihipärast kasutamist. Ravimiseaduse väljatöötamise üheks peamiseks eesmärgiks on viia Eesti õigussüsteem kooskõlla Euroopa Liidu peamiste ravimitealaste õigusaktidega.

58 poolthäälega (vastu 5) Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse ja Eesti haigekassaseaduse muutmise seaduse (507 SE). Seaduse peaeesmärgiks on kõrvaldada ravikindlustuse seaduse rakendamise praktika käigus ilmnenud puudused ja tagada haigekassa rahaliste vahendite otstarbekam kasutamine. Seaduse jõustumisel osutub võimalikuks suunata sõidukuluhüvitise rakendamata jätmise ning haigekassa reservkapitali vähendamise arvelt vabanevad rahalised vahendid eriarstiabi kättesaadavuse parandamiseks, ravijärjekordade lühendamiseks ning kulupõhiste tervishoiuteenuste hindade kehtestamiseks. Seaduses on täpsemalt määratletud ravi rahastamise lepingute sõlmimise protsess. Samuti on sätestatud visiiditasu maksmisest vabastamise regulatsioon, mille tulemusel loodetakse parandada arstiabi kättesaadavust.

67 poolthäälega Riigikogu liikmete Jaanus Rahumäe, Väino Linde ja Tiit Mae algatatud päästeseaduse, kemikaaliseaduse, kaitseliiduseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse (498 SE). Seaduse jõustumisega tagatakse avalikku teenistusse nimetamisele kuuluvate päästeasutuste töötajatele õiguskindlus teenistusstaaži ja puhkusepäevade üleviimise osas. Seadusega kõrvaldatakse päästeasutuste ümberkorraldamise ettevalmistamise käigus esilekerkinud probleemid ning tagatakse päästeasutuste ülesannete täitmine riikliku tuleohutusjärelevalve valdkonnas.

69 poolthäälega Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud äriseadustiku, sihtasutuste seaduse, mittetulundusühingute seaduse ja tulundusühistuseaduse muutmise seaduse (469 SE). Seaduse eesmärgiks on Euroopa Liidu liikmesriikide elanike võrdse kohtlemise tagamine ettevõtlusega tegelemiseks Eestis.

70 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ja õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse (504 SE). Seaduse põhieesmärk on teadus- ja arendustegevuse rahastamismehhanismide regulatsiooni täiustamine. Õppetoetuste ja õppelaenu seadust on muudetud doktorantide toetust puudutavas osas. Muudatuse eesmärgiks on luua kõigile nominaalaja graafikus edasi jõudvatele riigi poolt tellitud doktorantidele tingimused, mis lubavad pühenduda õppeteadustööle. Selle meetmega loodetakse suurendada doktoriõppe edukalt lõpetanute arvu ning lühendada doktoritöö kaitsmiseni kuluvat aega.

Istungi ametliku osa järel tervitas Riigikogu liikmeid Jõuluvana. Kingitusi üle andes soovis külaline Riigikogule jõudu ning üksmeelt õiglaste seaduste loomiseks.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside