Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu 2 seadust ja 1 otsus. Kokku menetleti 10 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele. Kokku käsitleti 8 teemat.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastas küsimustele suhkrutrahvi, Eesti rapsikasvatuse ja töötlemise ning Riigi Viljasalve juhtkonna vastutuse kohta.

Justiitsminister Ken-Marti Vaher vastas küsimustele omandireformi aluste seaduse, õiguskorra ja kohustuste täitmise kohta.

Kultuuriminister Urmas Paet vastas küsimusele kunagise mereväekindluse tuleviku ja muinsuskaitse objektide rahastamise kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused ja otsuse:

67 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus (515 SE). Seadus täpsustab ühtse pindalatoetuse ning täiendavate otsetoetuse andmise tingimusi seoses asjakohaste EL määruste muutumisega. EL määruste muudatustest on tingitud ka teavitus- ja müügiedendusmeetmeid ning ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengutoetusi käsitlevate sätete muutmine. Seadust täiendati ka uut toetust ”” tehniline abi maaelu arengukava meetmete elluviimiseks ”” käsitlevate sätetega. Samuti täpsustati riikliku järelevalve peatükki ning nõuandekeskust käsitlevaid sätteid.

53 poolthäälega (12 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seadus (499 SE). Uus nähtus Eesti õiguskorras on üleühenduseliste ettevõtjate ja ettevõtjate gruppide (Communty-scale undertakings and groups of undertakings) tasandil moodustatavad Euroopa töönõukogud või alternatiivina informeerimise ja konsulteerimise korra sisseseadmine, kui sellise mitmes liikmesriigis ja määratletud töötajaskonna suurusega ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatuse asukoht on Eestis. Regulatsioon tuleneb ELN direktiivist 95/45/EÜ. Seadus jaguneb kaheks suuremaks normide kompleksiks: esiteks – töötajate esindajate informeerimine ja nendega konsulteerimine Euroopa tasandi hargmaiste ettevõtjate tasandil, st Euroopa töönõukogude asutamist või informeerimise ja konsulteerimise protseduuri sisseseadmist; teiseks – töötajate kaasamise korraldamine Euroopa äriühingus.

50 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsus ”Eesti kaitseväe üksuste suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (523 OE). Eesti kaitseväe üksuste osalus eelnimetatud missioonil võimaldab reaalselt panustada rahvusvahelisse terrorismivastasesse võitlusse ning rahutagamisse Afganistanis ning sellega anda oma osa julgeoleku tagamisse maailmas laiemalt. Otsus näeb ette missiooni pikendamise 20 kuu võrra ja Eesti üksuste koosseisu suurendamise kuni 25 kaitseväelaseni.

Riigikogu katkestas järgmise eelnõu teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva Euroopa Politseiameti konventsiooniga (Europoli Konventsioon) ning selle muutmisprotokollidega ühinemise seaduse eelnõu (438 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (505 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud avatud taeva lepinguga ühinemise seaduse eelnõu (527 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, vanemahüvitise seaduse ja töötu sotsiaalse kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (530 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse eelnõu (525 SE).

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi järgmise eelnõu:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE). Ettepaneku tagasilükkamiseks tegi rahanduskomisjon. Hääletustulemus: 51 poolt, 24 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside