Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu kaks seadust, kokku menetleti 16 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele. Kokku käsitleti 7 teemat.

Peaminister Juhan Parts vastas küsimustele suhkrutrahvi ning 9. jaanuari Pärnu- ja Läänemaa loodusõnnetuse järelduste kohta.

Keskkonnaminister Villu Reiljan vastas küsimustele poliitilise vastutuse ja valitsusesisese koostöö kohta.

Välisminister Kristiina Ojuland vastas küsimustele naaberriikidega koostöö, setude eksistentsile mõjuva piirilepingu ja Tšetšeenias inimõiguste kaitse kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

67 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus (476 SE). Lepingu eesmärk on piirata tulumakse, mida riik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada, ja kõrvaldada rahvusvaheline topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Leping reguleerib maksustamisõiguste jagamist riikide vahel, sätestab diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise.

59 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Maailma Terviseorganisatsiooni põhikirja ja selle muudatuste heakskiitmise seadus (477 SE). Seadus ratifitseerib WHO põhikirja ja kiidab heaks põhikirja muudatused. Sellega täidetakse põhiseadusest tulenev lepingu Riigikogus ratifitseerimise kohustus, mis oli täitmata 1993. aastast saadik.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

valitsuse algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE);

valitsuse, Isamaaliidu fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE, 459 SE ja 460 SE).

Riigikogu katkestas

valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, krediidiasutuste seaduse ja Eesti Väärtpaberite Keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) teise lugemise.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise :

valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 64 muutmise seaduse eelnõu (531 SE);

valitsuse algatatud riigipiiri seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (540 SE);

valitsuse algatatud politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE);

valitsuse algatatud õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (529 SE);

valitsuse algatatud tingimisi karistatud või tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastatud isikule käitumiskontrolli kohaldamise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (546 SE);

valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (552 SE);

valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku, riigivastutuse seaduse, väärteomenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (545 SE);

valitsuse algatatud ekspordi riikliku garanteerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE);

valitsuse algatatud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (542 SE);

valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigilõivuseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE);

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (488 SE).

* * *

Keskkonnakomisjon võttis algatajana Riigikogu menetlusest tagasi metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (511 SE).

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Istung lõppes kell 20.31

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside