Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu 9 seadust.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

81 poolthäälega (erapooletuid 1) õiguskomisjoni algatatud väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse (584 SE). Seaduse sisuks on kaotada liiklusseadusest juhtimisõiguse peatamise regulatsioon ning asendada see juhtimisõiguse äravõtmisega lisakaristusena liiklusalaste väärtegude toimepanemise eest.

54 poolthäälega (vastu 20) valitsuse algatatud kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, täitemenetluse seadustiku, teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse (647 SE). Seaduse peamine taotlus on kiirendada sundvõõrandamise läbiviimist avalike teede või raudteede rajamise või laiendamise eesmärgil.

75 poolthäälega valitsuse algatatud raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (648 SE). Seadusega kehtestatakse Euroopa Liidu direktiivide põhinõuded Eesti raudteevõrgustikule eesmärgiga arendada kohaliku raudtee koostalitlust üleeuroopalise tava- ja kiirraudteevõrgustikuga. Samuti kehtestab seadus tegevusloa raudteeveeremi ehitamisele.

70 poolthäälega keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse (668 SE). Seadus sätestab aluse jäätmekäitluskoha, kaasa arvatud prügila asukoha määramisele. Samuti luuakse probleemtooteregister ja täpsustatakse elektri- ja elektroonikaromude käitlemise ja kulude katmise nõudeid.

75 poolthäälega (erapooletuid 1) Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse (656 SE). Seaduse kohaselt saavad alla 16-aastased puudega lapsed võimaluse minna rehabilitatsioonikeskusesse koos oma vanema või hooldajaga. Seadus leevendab rehabilitatsioonimeeskonnale esitatavad haridusnõuded, lubades taastusravi keskustes töötada keskeriharidusega meditsiiniõdedel.

48 poolthäälega (vastu 4, erapooletuid 5) Riigikogu liikme Katrin Saksa algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (637 SE). Seadusega kehtestatakse raamatute laenutushüvitise ülempiiri, millest suuremat summat autoritele või autoriõiguste omajatele ei maksta. Ülempiiri ületanud summad suunatakse üldisesse jagamisfondi. Ülempiiri kehtestamine annab algupärasele eesti kirjandusele eelise tõlkekirjanduse ees.

71 poolthäälega Riigikogu liikmete Vilja Savisaare, Jaak Alliku ja Helmer Jõgi algatatud ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse (659 SE). Seadus jätab ülikooliseadusest ja rakenduskõrgkooli seadusest välja kuupäeva, mis ei võimalda akrediteerimisotsuste laienemist nn vanadelt õppekavadelt nende sisuliste õigusjärglastena registreeritud uutele õppekavadele.

72 poolthäälega (erapooletuid 1) valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse (665 SE). Seadus reguleerib loomade ja inimeste vahel edasikanduvate haiguste (zoonooside) seiret ning toidutekkeliste haiguspuhangute epidemioloogilise uurimise aluseid. Samuti täpsustatakse sätteid, mis reguleerivad Euroopa Komisjoni teavitamist Eestis loomataudide diagnoosimise ja zoonooside esinemise kohta.

64 poolthäälega (erapooletuid 2) Riigikogu liikmete Koit Prantsu, Jüri Saare ja Janno Reiljani algatatud üleliigse laovaru tasu seaduse § 23 muutmise seaduse (622 SE). Seadusega muudetakse suhkru üleliigse laovaru kõrvaldamise tähtaegu.

Istungi stenogrammi leiab Riigikogu koduleheküljelt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside