Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arutati kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni.

Riigikogus toimus täna olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni elluviimise ja kodanikuühiskonna arengu arutelu.

Esimese ettekandjana esinenud regionaalminister Jaan Õunapuu märkis, et realistlik, põhjalik ja strateegiliselt läbimõeldud protsess annavad aluse uskuda, et kokkulepitud tegevused ka tulemusteni viivad. Regionaalminister rõhutas, et lähiaastatel saavad olulisema tähelepanu kindlasti just tegevuskavas välja toodud eesmärgid ning teemad. ”Kaasamine, rahastamine, kodanikuühiskonnaga seotud kitsamate teemade kajastamine teabeportaalides, erinevate kodanikualgatuse vormide tegevuse seadusandlik keskkond, maksusoodustused ja annetamine, registriandmete ja statistika korrastamine. Samuti ühiskonnaõpetus koolisüsteemis, vaba haridus ja kodaniku algatusliku tegevuse toetamiseks tugistruktuuri väljaarendamine,” tõi Õunapuu välja olulisemad aspektid.

Põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu tegi ülevaate käesoleva nädala teisipäeval toimunud Riigikogu kolme komisjoni – põhiseaduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni – ning kodanikuühenduste esindajate avalikul koosolekul tehtud ettepanekutest koostöö arendamiseks.

Reinsalu juhtis tähelepanu, et valitsusel seisab kevadel ees valikute kujundamine meie rahvusliku arengukava prioriteetide üle. See on otsustamine, missugustes suundades lähevad lähiaastal Eestis miljardid ja miljardid kroonid. Selles küsimuses on hädatarvilik toimiva kaasamissüsteemi loomine. Põhiseaduskomisjoni esimees rõhutas: ”See tähendab ka huvirühmadele vastutust vaadata oma eelistustes aastate perspektiivi”. Reinsalu soovitas valitsusel koostada eraldi konkreetne kaasamisprojekt antud küsimuses. ”Kutsun üles ka Riigikogu nimetatud põhiseaduslikke kõrgeid aukandjaid, õiguskantslerit ja riigikontrolöri, kui meie avaliku halduse järelevalve ametnikke mõtestama moodsat haldust nõnda, et kaasamise küsimustes nad oleksid suutelised samuti omapoolseid pidevaid tähelepanekuid esitama. Ka kaasamine on sotsiaalne ressurss ja seega ka materiaalne väärtus, ” rõhutas Reinsalu.

Riigikogu EKAK toetusrühma esimees Avo Üprus käsitles toetusrühma tegevust. Toetusrühma koosseisu kuulub 25 Riigikogu liiget. Üprus kriipsutas alla: ”Eesti rahva ideaalid ja huvid peab sõnastama eesti rahvas, rahvaesindajad peavad seda häält kuulama ja arvestama ja selleks peab avalik võim saama selged suunised soodsama keskkonna kujundamiseks.” EKAK on valdkonna ülene dokument, sellest tuleb edasi jõuda väärtuspõhiste eesmärgipäraste valdkondlike kokkulepetena. ”Nende kokkulepeteni, mis raamistavad sektorite vahelise koostöö arengu huvides, seda omavalitsuste, maakondade ja riigi tasandil,” rõhutas Üprus.

Pärast ettekandeid toimusid läbirääkimised.

Esimene arutelu kodanikuühiskonna arengu teemadel Riigikogus oli 12. detsembril 2002, mil arutati Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) eelnõud ning otsustati selle heakskiitmine. Dokument nägi ette valitsuse ja kodanikuühenduste esindajate ühiskomisjoni moodustamist, mis kutsuti esmakordselt kokku 2003. aasta oktoobris. Ühiskomisjoni töö koordineerijaks on siseministeerium ning töösse on kaasatud 14 kodanikuühenduste ning 10 avaliku sektori esindajat. Sisulise töö tõhusamaks korraldamiseks moodustati 3 töörühma, mille kaasesimeesteks määrati vastavaid valdkondi koordineerivate ministeeriumide ja kodanikuühenduste esindajad.

Tegevuskava Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamiseks aastatel 2004-2006 sai valitsuse heakskiidu 12. augustil eelmisel aastal. Tegevuskava annab vajalikud kontrollpunktid kahe järgneva aasta jooksul tehtava töö korraldamiseks. See kajastab konkreetseid tegevusi, nende läbiviimise eest vastutajaid ja vajalikke ressursse. Kava alusel saab hinnata seatud eesmärkidele jõudmist ning töö tulemuslikkust.

Majanduskomisjoni algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (547 SE) esimest lugemist ei toimunud Riigikogu istungi tööaja lõppemise tõttu. Eelnõu arutelu lükkus järgmise töönädala päevakorda.

Riigikogu istungi stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Istung lõppes kell 13.17.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside