Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vastu võeti 4 seadust ja 2 otsust. Kokku menetleti 11 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele. Kokku käsitleti kaheksat teemat.

Regionaalminister Jaan Õunapuu vastas küsimustele Petserimaa saatuse, siseministeeriumi juhtimise, haldusreformi, tormikahjutuste hüvitamise ja loodusõnnetuste vastu kaitsmise kohta.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip vastas küsimustele Eesti Raudtee, riigile kuuluvate äriühingute nõukogude ja struktuurifondide kohta.

Minister Paul-Eerik Rummo vastas küsimusele Eesti Vabadussõja ausamba kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused ja otsused:

71 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud teeseaduse muutmise seadus (501 SE). Seaduse eesmärk on tagada riigimaanteede ja kohalike teede ühtlane areng. Seadus sätestab alused teeregistri pidamiseks ja kohalike teede rahastamiseks, Ressursse peab olema vähemalt 5% üldisest teede korrashoiuks ettenähtud vahenditest. Seadus täpsustab eespooltoodud sätetega seonduvaid mõisteid.

72 poolthäälega võeti vastu valitsuse, Isamaaliidu fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seadus (508 SE, 459 SE ja 460 SE). Seadus kehtestab ettevõtluse riikliku toetamise ja ettevõtluse ning elamumajanduse laenude riikliku tagamise alused, põhimõtted ja korraldamise. Sihtasutuse poolt seaduse alusel sõlmitud jõus olevate tagatislepingute summa ei või ületada ettevõtluslaenu puhul 800 miljonit krooni ja elamumajanduslaenude puhul 950 miljonit krooni. Vastavalt vajadusele on valitsusel õigus otsustada elamumajanduslaenude tagatislepingute kogusumma ülempiiri vähendamise üle.

63 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva Euroopa Politseiameti konventsiooni (Europoli konventsioon) ning selle muutmisprotokollidega ühinemise seadus (438 SE). Seadus näeb ette ühinemise Europoliga. Europoli konventsiooni ja selle muutmisprotokollide eesmärk on Euroopa Liidu liikmesriikide kuritegevusevastase õiguskaitsealase tegevuse edendamine, liikmesriikide abistamine ning kuritegevuse analüüsimine ja uurimismeetodite ühtlustamine liikmesriikides.

55 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni ja selle protokollidega ühinemise seadus (489 SE). Konventsiooni kohaselt on CIS-i loomise ja toimimise/kasutamise eesmärk eelkõige liikmesriikide tolliasutuste koostöö tõhustamine õigusrikkumistega seotud teabe kiire ja efektiivse vahetamise ja üksteisele kättesaadavaks tegemise kaudu. Teavet kasutatakse vaid liikmesriikide tolli, keeldude ja piirangutega seotud kaupu, aktsiisi- ja käibemaksu, samuti narkokaubandust käsitlevate õigusaktide rikkumise ennetamisel, uurimisel, menetlemisel ning nende rikkumiste eest karistamisel.

53 poolthäälega võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsus ”Riigikogu otsus ”Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine” muutmine” (549 OE).

Komisjoni asendusliikme Märt Raski asemele nimetati Peep Aru.

52 poolthäälega võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsus ”Riigikogu otsus ”Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine” (550 OE). Komisjoni asendusliikme Silver Meikari asemele nimetati Helmer Jõgi ja asendusliikme Harri Õunapuu asemele nimetati Toivo Tootsen.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, krediidiasutuste seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE).

valitsuse algatatud mõõteseaduse muutmise seaduse eelnõu (548 SE).

valitsuse algatatud õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (529 SE).

valitsuse algatatud vereseaduse eelnõu (417 SE).

Riigikogu katkestas

valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse eelnõu (525 SE) teise lugemise. Ettepaneku tegi Eesti Keskerakonna fraktsioon. Hääletustulemus: 47 poolt,16 vastu.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside