Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vereseadus sätestab vere käitlejate vastutuse.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

69 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud vereseadus (417 SE). Seaduses on reguleeritud vere käitlemise kord ja tingimused ning sätestatud verekomponentidele esitatavad kvaliteedi- ja ohutusnõuded. Seaduses on määratletud doonorite õiguslik staatus ning tagatud nende õiguste kaitse. Seadus sätestab ka järelevalve vere käitlemise üle ning vere käitlejate vastutuse.

64 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning krediidiasutuste seaduse muutmise seadus (492 SE). Peamised muudatused tehti väärtpaberituru seaduses. Väärtpaberituru seadus kehtib alates 2001. aastast ning seaduses sätestatud regulatsioon oli osaliselt vananenud, mistõttu oli reaalne vajadus väärtpaberituru alase regulatsiooni täiendamise järgi. Samuti täpsustati sätteid Finantsinspektsiooni järelevalvelise tegevuse Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi siirdväärtpaberite avaliku pakkumise puhul avaldatava emissiooniprospekti koostamise, kontrollimise ja levitamise nõuete kooskõlastamise kohta ning direktiivi väärtpaberiturul pakutavate investeerimisteenuste kohta.

68 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seadus (529 SE). Seadus viib õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramisel kasutatavate ekspertide atesteerimise ja järelevalve nende tegevuse üle vastavusse ministeeriumide tegevusvaldkondades asetleidnud muudatustega.

65 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud avatud taeva lepinguga ühinemise seadus (527 SE). Lepingu peamine eesmärk on vaatluslendude käigus informatsiooni kogumine sõjaliste jõudude ja tegevuste kohta ning teiste lepingute ja kokkulepete täitmiseks informatsiooniga toetamine (nt Euroopa tavarelvastuse leping, Viini dokument). Vaatluslendude käigus on võimalik koguda informatsiooni nt infrastruktuuri, maastiku, maastikul asuvate objektide ja toimuva tegevuse kohta.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE)

valitsuse algatatud ekspordi riikliku garanteerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE)

valitsuse algatatud kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohtute tööpiirkondade ühendamiseks (503 SE).

valitsuse algatatud ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (505 SE).

valitsuse algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse eelnõu (481 SE).

valitsuse algatatud jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE).

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Austraalia valitsuse vastastikuse mõistmise memorandumi töötamisõigusega turismiviisade kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (543 SE).

valitsuse algatatud piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (556 SE).

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga garantiilepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (559 SE).

valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse, liiklusseaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE).

* * *

Infotunnis vastas peaminister Juhan Parts Riigikogu liikmete küsimustele riigisaladuse hoidmise kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside