Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ees andis välisministri ametivande Rein Lang. Vastu võeti seitse seadust, kokku menetleti 14 eelnõu.

Riigikogu ees andis ametivande välisministri ametisse asunud Rein Lang.

Riigikogu võttis vastu järgmised valitsuse algatatud seadused:

82 poolthäälega (erapooletuid 3) Vabariigi Valitsuse seaduse § 64 muutmise seaduse (531 SE). Seadusega täiendatakse põllumajandusministeeriumi valitsemisala kalanduse administreerimisega.

79 poolthäälega (vastu 3) kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse kohtute tööpiirkondade ühendamiseks (503 SE). Seadusega luuakse praeguse 16 maa- ja linnakohtu ning 4 halduskohtu asemele neli maakohut ning kaks halduskohut. Moodustatavad maa- ja halduskohtud hakkavad töötama mitmes kohtumajas, mis paiknevad seniste esimese astme kohtute asukohtades.

83 poolthäälega riigipiiri seaduse § 11 muutmise seaduse (540 SE).
Seadusega sätestatakse õiguslik alus reservväelase suhtes kaitseväeteenistuse seaduse alusel kehtestatud Eestist lahkumise keelu või piirangu kohaldamiseks ning keeldu kohaldav ametkond.

68 poolthäälega (vastu 2) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (481 SE). Seadus sätestab keskkonnamõju hindamise õiguslikud alused ja korra, ühenduse keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi korralduse ning Euroopa ühenduse ökomärgise andmise õiguslikud alused.

68 poolthäälega jahiseaduse muutmise seaduse (491 SE). Seadusega täpsustatakse eramaaomanike poolt rakendatava jahipidamisekeelu või nõusoleku andmise viisi.

62 poolthäälega tingimisi karistatud või tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastatud isikule käitumiskontrolli kohaldamise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seaduse (546 SE). Seaduse eesmärk on ratifitseerida konventsioon, mis võimaldab süüdimõistetud isikul lahkuda konventsiooniosalise riigi territooriumilt, kus karistus välja kuulutati või kus karistuse kohaldamine tingimisi edasi lükati, ning asuda elama teise konventsiooniosalise territooriumile selle pädeva asutuse järelevalve alla.

67 poolthäälega Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga garantiilepingute ratifitseerimise seaduse (559 SE). Seaduse eesmärk on ratifitseerida 31. oktoobril 2004. aastal Stockholmis alla kirjutatud garantiilepingud, millega sätestatakse Eesti garantiid Põhjamaade Investeerimispanga kohustuste suhtes.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Majanduskomisjoni algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (547 SE).

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (534 SE).

Riigikogu katkestas valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE) teise lugemise.

Riigikogu lõpetas järgmiste valitsuse algatatud eelnõude esimese lugemise:

turismiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE).

lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE).

eluruumide erastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE).

planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE).

Riigikogu istungi stenogrammi leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside