Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu Eesti lipu seadus.

Riigikogu võttis vastu kuus seadust ja otsuse:

71 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu põhiseaduskomisjoni algatatud Eesti lipu seadus (470 SE), mis sätestab Eesti lipu kuju ja kirjelduse ning lipu kasutamise tingimused ja korra. Seaduse eesmärgiks on hakata lippu kasutama uute põhimõtete alusel. Seaduse kohaselt kehtestatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele Eesti lipu, kui riigilipu kasutamise regulatsioon ning eraisikutele Eesti lipu, kui rahvuslipu kasutamise vabadus. Seadus näeb ette Eesti lipu heiskamise elu, äri ja büroohoonetel iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2006. Alates 1. septembrist 2005 jõustub aga säte, mis näeb ette põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli ja ülikooli hoonel lipu heiskamise kõikidel koolipäevadel.

75 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise seadus (528 SE), mis lihtsustab välismaal viibivate isikute võimalusi osaleda Eestis toimuva abielu lahutamise või lapse põlvnemise kindlakstegemise menetluses. Seadus annab kõikidele Eesti konsulaarametnikele õiguse kinnitada abielu lahutamise ja lapse omaksvõtu avaldusi.

79 poolthäälega võeti vastu Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seadus (551 SE), mis annab võimaluse pikaajalise viisa (D-viisa) andmise juhtudel ja tingimustel, mis ei ole sätestatud VMS-s, kuid mis tulenevad Eesti välislepingust.

78 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu Riigikogu liikmete Peep Aru, Robert Lepiksoni, Mart Opmanni ja Sven Sesteri algatatud liiklusseaduse muutmise seadus ( 541 SE), mis näeb ette muudatused seoses parkimiskorraldusega ja juhtimisõiguse andmise vanusepiiriga. Rahvusvahelises Autoliidus Eestit esindava ühingu juhatuse ettepanekul võib anda B-kategooria auto juhtimise õiguse 17-aastasele rahvusvahelist sõitjalitsentsi omavale autosportlasele, kelle osalemine rahvusvahelistel võistlustel eeldab juhiloa olemasolu ja kellel on B-kategooria auto piiratud juhtimisõigus.

87 poolthäälega võeti vastu Riigikogu liikme Koit Prantsu algatatud kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, kohtuekspertiisiseaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus (538 SE), mis täpsustab kriminaaltoimikute võõrkeelsete dokumentide tõlkimise tähtaega ja ekspertiisiasutuse juhile esitatavaid kvalifikatsiooninõudmisi.

60 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus (560 SE), mis täidab Eestil Euroopa Liidu Nõukogu 19. detsembri 2002. a otsusest tuleneva kohustuse. Seadust täiendatakse deklaratsiooniga, millest lähtudes tunnustab ja täidab Eesti Euroopa Liidu liikmesriigi kohtu otsust konventsiooniga reguleeritud küsimustes asjaomaste ühendusesisese õiguse sätete kohaselt.

50 poolthäälega (11 vastu, 1 erapooletu) võeti vastu Isamaaliidu fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsus ”Vabadussõja Võidusamba rajamisest” (367 OE), mis näeb ette toetada Vabadussõja võidu samba (vabaduse ausamba) rajamist Tallinna Vabaduse väljakule.

Riigikogu lõpetas kuue eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE);

valitsuse algatatud keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE);

valitsuse algatatud spordiseaduse eelnõu (514 SE);

valitsuse algatatud eluruumide erastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE);

valitsuse algatatud planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE);

valitsuse algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE).

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud terrorismi tõkestamise Euroopa konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu ( 574 SE );

valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE).

* * *

Riigikogu ei võtnud vastu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Vabaduse memoriaali rajamine” eelnõu (361 OE). Otsuse vastuvõtmist toetas 30, vastu 32 ja erapooletut oli 2 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja. Eelnõu nägi ette toetada Eesti rahva vabadusvõitlust sümboliseeriva memoriaali rajamist Tallinna lauluväljaku nõlvale.

* * *

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul ei arutatud valitsuse algatatud tubakaseaduse eelnõu (350 SE).

* * *

Infotunnis vastasid kohapeal esitatud küsimustele kultuuriminister Urmas Paet, siseminister Margus Leivo ja keskkonnaminister Villu Reiljan.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside