Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskantsler käsitles Narva volikogu keeleprobleeme.

Õiguskantsler Allar Jõks vastas nelja Isamaaliidu fraktsiooni liikme 23. märtsil esitatud arupärimisele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 41 lõike 2 võimaliku rikkumise kohta Narva linnavolikogus (nr 149). Arupärijad soovisid teada saada vene keele kasutamise kohta asjaajamiskeelena Narva volikogus?

Õiguskantsler selgitas põhiseadusest tulenevalt, et kogu riigi ja kohalike omavalitsuste asjaajamine peab reeglina toimuma eesti keeles. Seadus võib siiski sätestada ulatuse korra, milles kasutatakse kohaliku omavalitsuse sisemises asjaajamises vastava paikkonna püsielanike enamiku keelt. Nõndanimetatud välisasjaajamise ehk keele valiku osas elanike suhtlemisel ametiasutustega näeb põhiseaduse § 51 ette igaühe õiguse pöörduda kohalike omavalitsuste poole ja saada sealt eestikeelseid vastuseid. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 41 lõike 1 lause 1 näeb ette, et asjaajamiskeel kohalikes omavalitsustes on eesti keel ning lõige 2 rõhutab, et volikogu ja valitsuse istungid toimuvad eesti keeles. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 41 lõige 3 teeb võõrkeelte kasutamise osas viite keeleseadusele, mille § 11 sätestab: ”žOmavalitsusüksuses, mille püsielanike enamiku keel ei ole eesti keel, võib kohaliku omavalitsuse sisemise asjaajamiskeelena vastava kohaliku omavalitsuse volikogu ettepaneku ja Vabariigi Valitsuse otsusel kasutada eesti keele kõrval omavalitsusüksuse püsielanike enamiku moodustava vähemusrahvuse keelt”.

Õiguskantsler märkis, et Narva ja Sillamäe omavalitsused on korduvalt pöördunud valitsuse poole keeleseaduses § 11 nimetatud loa saamiseks, kuid luba ei ole antud. Loa andmise on välistanud asjaolu, et keeleseadus seostab püsielaniku mõiste vähemusrahvuse ja seega Eesti kodakondsusega. Rahvastikuregistri andmete kohaselt, moodustas seisuga 1. märts 2005, Eesti kodakondsusega inimeste hulk 41,9% Narva elanikest, Venemaa kodanikke oli 31,6%, ülejäänud on kodakondsuseta ja muu riigi kodakondsusega isikud.

Õiguskantsler andis oma vastuses arupärimisele ülevaate Narva volikogus tehtud kontrollist vene keele kasutamisest asjaajamiskeelena ja analüüsis seda kehtiva seadusandluse kontekstis.

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside