Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Iraagi missiooni tähtaega pikendati aasta lõpuni.

Riigikogu võttis vastu viis seadust ja otsuse:

56 poolthäälega (5 vastu) võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” (609 OE), mis näeb ette pikendada 2005. aasta 20. juunist Eesti kaitseväe üksuste isikkoosseisuga kuni 40 kaitseväelast kasutamise tähtaega Ameerika Ühendriikide ning rahvusvaheliste koalitsioonivägede poolt juhitaval konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil mitmerahvuseliste relvajõudude koosseisus 31. detsembrini 2005. Kui ÜRO Julgeolekunõukogu võtab vastu resolutsiooni, millega pikendatakse koalitsioonivägede mandaati, vaatab Riigikogu ümber Eesti kaitseväeüksuste missioonil osalemise lõpptähtaja.

71 poolthäälega (6 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustik (208 SE), mis reguleerib kohtumenetluse tsiviilasjades nii hagi- kui ka hagita menetluses kõigis kolmes kohtuastmes, samuti vahekohtu menetluse. Seadus muudab kohtumenetluse efektiivsemaks, ökonoomsemaks ja menetlusosalise seisukohalt läbipaistvamaks, suurendab kodanikkonna usaldust kehtiva õiguskorra ja õigusmõistmise süsteemi suhtes. Seadus vähendab asjatuid protsessiõigust puudutavaid vaidlusi, nt piirab erikaebuse määruskaebuse (seaduses on uus mõiste määruskaebus) esitamise õigust. Seadustik annab ka õiguse esitada hagisid elektroonsel teel – e-kirjana.

71 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud täitemenetluse seadustik (143 SE), mis loob 1993. a vastuvõetud ja mitmeid kordi muudetud täitemenetluse seadustiku asemel uue, süsteemse täitemenetluse regulatsiooni. Regulatsioon vastab õigusriigis kehtivatele põhimõtetele – annab ühelt poolt vajalikku kaitset võlgnikele ja teiselt poolt sissenõudja käsutusse tõhusa süsteemi, mille abil nõudeid maksma panna. Seadustik sätestab võlgniku, sissenõudja ja kohtutäituri õigused ja kohustused ning täitetoimingu täitmise menetluse.

77 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus (596 SE), mis muudab kolme seadust. Tulumaksuseadusesse lisati valdavalt tehnilise iseloomuga sätted eesmärgiga tagada seaduse vastavus dividendide ning litsentsitasude maksustamist reguleeriva EL direktiivi viimaste muudatustega. Sotsiaalmaksuseadust täiendati rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksuses teenivate isikute abikaasadele ravi- ja pensionikindlustuse riigi poolse tagamise sättega. Maksukorralduse seaduse muutmise seadus täpsustab seadust ja lahendab selle rakendamisel üleskerkinud probleemid ning korrigeerib seaduse teksti vääritimõistmised.

72 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus (485 SE). Elukoha andmete kvaliteedi parandamist puudutavate rahvastikuregistri seaduse muudatuste eesmärk on see, et igal inimesel oleks rahvastikuregistris aadress, ning et see aadress oleks võimalikult tegelikkusele vastav. See on vajalik riigile ja kohalikele omavalitustele, et oleks võimalik inimesele osutatavaid teenuseid planeerida ning isikuga avalike ülesannete täitmiseks kontakti saada. Ka inimese enda huvides on vajalike andmete teatamine, et suhelda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega. See kindlustab kodanike õiguste kasutamise ja lihtsustab kohustuste täitmist.

59 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Peeter Kreitzbergi ja Eiki Nestori algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus (457 SE), mis sätestab, et üle 300 000 elanikuga omavalitsustes tuleb moodustada vähemalt 63-liikmeline volikogu.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud ohvriabi seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE);

valitsuse algatatud piirivalveseaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE).

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (616 SE);

valitsuse algatatud liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE);

valitsuse algatatud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (610 SE);

valitsuse algatatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE).

* * *

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele Eesti välispoliitika, riigi rahandusasjade, suhkrutrahvi ja peaministri viimase töönädala kohta, keskkonnaminister Villu Reiljan vastas küsimusele jäätmeseaduse rakendamise ja regionaalminister Jaan Õunapuu vastas küsimusele regionaalministri tegevuse kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside