Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu 1 avalduse, 1 otsuse ja 6 seadust, Riigikohtu esimees andis ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolisuse kohta.

Riigikogu võttis 76 poolthäälega vastu 23 Riigikogu liikme esitatud avalduse Euroopa Liidu institutsioonide tuleviku kohta (81 AE). Avalduse kohaselt toetab Riigikogu Euroopa Liidu jätkamist iseseisvate rahvusriikide liiduna, kus on tagatud liikmesriikide võrdsus ning säilib institutsioonidevaheline tasakaal ning ei poolda uute Euroopa Liidu institutsioonide loomist. Riigikogu pooldab rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi osa suurendamist otsustusprotsessis ning Euroopa Tulevikukonvendi töö jätkamist. Avalduse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Riigikogu võttis salajasel hääletusel 43 poolthäälega vastu Vabariigi Presidendi esitatud Mart Sõrgi Eesti Panga nõukogu esimehe ametisse nimetamise otsuse (83 OE). Otsuse vastu hääletas 23 ja erapooletuks jäi 2 Riigikogu liiget.

Riigikogu võttis 69 poolthäälega vastu Vabariigi Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, maakatastriseaduse, investeerimisfondide seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse (30 SE). Muudatused puudutavad asjaõigusseaduse rakendamise seaduses pantija poolt panditud asja võõrandamist, maakatastriseaduse tekstis asendatakse sõna ”kinnistusamet” läbivalt sõnadega ”kohtu kinnistusosakond” ja muudetakse notari poolt andmete esitamise kohustusega seonduvat, investeerimisfondide seaduse muudatus puudutab lepingulise fondi vara investeerimist ning Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses muutub seaduse jõustumise ajaks olemasolevate väärtpaberite registreerimise tähtaeg. Seaduse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Riigikogu võttis 75 poolthäälega vastu Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse (71 SE). Muudatused puudutavad pensioni baasosa suurendamist, pensioni suuruse arvutamist rahvusvaheliste lepingute alusel ning rahvapensioni maksmist. 2003. aasta 1. juulist 2004. aasta 31. märtsini on pensioni baasosa 577 krooni ja 33 senti. Seadus jõustub 2003. aasta 1. juulil. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 75 poolthäälega vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse (69 SE). Haridusseaduses täpsustati õppelaenu reguleerivaid sätteid. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Haridusseaduse § 36³ lõike 2 alusel riigi ja krediidiasutuste vahel sõlmitud õppelaenu andmise korraldamise lepingud muudetakse ja viiakse vastavusse käesolevas seaduses sätestatud muudatustega 2003. aasta 1. juuliks. Seaduse jõustumise päevast kuni 2003. aasta 31. augustini loetakse haridusseaduse § 36³ lõike 2 alusel riigi ja krediidiasutuste vahel sõlmitud õppelaenu andmise korraldamise lepingutes riigi tagatud õppelaenu kommertsintressimääraks õppelaenu summalt 5 % aastas. Intressiarvestuse baasiks on tegelik päevade arv kuus ja 360-päevane aasta. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 74 poolthäälega vastu Riigikogu liikmete Jüri Šehovtsovi, Liina Tõnissoni ja Toomas Vareki algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 68 lõike 1 muutmise seaduse (37 SE). Muudatuse kohaselt tühistatakse aktsiisivabastuse piirangud maanteesõidukite kütusepaagis sisalduvale kütusekogusele tolliterritooriumile sissesõidul. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 73 poolthäälega vastu rahanduskomisjoni algatatud käibemaksuseaduse § 5 lõike 2 muutmise seaduse (44 SE). Muudatus tehakse teenuste ekspordi hulka kuuluvate teenuste loetelus, kuhu arvatakse ka pakettreisi müümine Eestist välisriiki suunduvale turistile tema teenindamiseks väljaspool Eesti tolliterritooriumi. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval ja seda kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2003. aasta 1. juunist. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 72 poolthäälega vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa Lepingu) tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise protokolli (PECA) ratifitseerimise seaduse (72 SE). Protokoll on sõlmitud 2003. aasta 6. märtsil Brüsselis ning selle eesmärgiks on kõrvaldada kokkulepitud valdkondades tehnilised kaubandustõkked Euroopa Ühenduse ja Eesti vahel. Lisaks tootjale avanevale ühisturu eelisele võimaldab protokolli sõlmimine ennetada ja lahendada toodete ohutusega seotud probleeme enne liitumist Euroopa Liiduga ning valmistada Eesti valitsusasutusi ette tegelemaks kaupade vabast liikumisest tulenevate küsimustega. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikohtu esimees Uno Lõhmus andis ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside