Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis käsitleti 9 teemat, istungil arutati 14 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Põllumajandusminister Tiit Tammsaar vastas Arnold Kimberi küsimusele toidutooret või toitu käitlevate ettevõtete tunnustamise olukorra, Jaanus Marrandi küsimusele teravilja ekspordi, Katrin Saksa küsimusele Euroopa Liidu põllumajandustoetuste ja Mark Soosaare küsimusele maapiirkondade väiketootmise kohta.

Välisminister Kristiina Ojuland vastas Tõnis Lukase küsimusele Eesti-Venemaa poliitika kohta.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen vastas Margi Eini ja Andres Herkeli küsimustele kohalike teede ehituse rahastamise, Kaarel Pürgi küsimusele Ida-Virumaa teede olukorra ja Mihhail Stalnuhhini küsimusele Ida-Virumaa tööhõive kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused ja otsuse:

55 poolthäälega (4 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (2 SE). Seadus teeb rida redaktsioonilisi muudatusi ja täpsustab seaduse teksti tulenevalt rakendamise käigus üleskerkinud probleemidest.

55 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seadus (110 SE). Seadus sätestab riikliku keeleauhinna asutamise, et väärtustada eesti keele kui eestlaste olulise identiteediteguri säilitamist ja arendamist.

54 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Raadiosidebüroo moodustamise konventsiooni muutmisdokumendi ja selle lisa, Euroopa Kommunikatsioonibüroo asutamise konventsiooni ratifitseerimise seadus (101 SE). Muutmisdokumendiga asutatud organisatsioon võtab üle Euroopa Raadiosidebüroo ja Euroopa Telekommunikatsioonibüroo (European Telecommunications Office) kohustused ja ülesanded (ECO konventsiooni preambula), sisulised muudatused konventsioonis puudutavad organisatsiooni tegevusvaldkonda ja eesmärke, nõukogu liikmete valimist ja nõukogu pädevust ning rahaliste kulutuste kandmist ja liikmemakse.

52 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 1999. aastal Pekingis tehtud paranduste ratifitseerimise seadus (79 SE). Seaduse rakendamine võimaldab Eestil paremini täita osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokollist tulenevaid rahvusvahelisi nõudeid ning aitab ühtlustada Euroopa Liidu ja Eesti õigusakte.

46 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsus ”2002. aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamine” (75 OE). 2002. aastaks tulude ja kulude eelarve kinnitati summas 33,1 mld krooni. Oodatust kiirem majanduskasv ja maksutulude hea laekumine andis võimaluse aasta jooksul vastu võtta kaks lisaeelarvet. Seega kujunes 2002. aasta riigieelarve täpsustatud mahuks 34,3 mld krooni. 2002. aasta riigieelarve maht kasvas võrreldes 2001. aastaga 13,2%.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (62 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (108 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (141 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 20. oktoober kell 10.00.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ja õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 20. oktoober kell 10.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Lepingu Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahel Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seadus e eelnõu (77 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg väliskomisjonile on 29. oktoober kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud seaduse ”2004. aasta riigieelarve” eelnõu (128 SE). Mõõdukate fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletustulemused: 4 poolt, 53 vastu. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 29. oktoober kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud seadmete energiatõhususe seaduse eelnõu (111 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 29. oktoober kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, väljateenitud aastate pensionide seaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 20. oktoober kell 10.00.

Riigikogu lükkas tagasi järgmise eelnõu:

Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (93 SE). Hääletustulemused: 46 poolt, 14 vastu.

Istung lõppes kell 20.40.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside