Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu 8 seadust, ministrid vastasid Riigikogu liikmete küsimustele.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Peaminister Juhan Parts vastas Eiki Nestori küsimusele sotsiaalpoliitika, Andres Tarandi küsimusele hariduspoliitika, Evelyn Sepa küsimusele nulltolerantsi, Vladimir Velmani küsimusele Euroopa partnerite valiku, Kadi Pärnitsa küsimusele palkade ja Ivari Padari küsimusele turvalisuse kohta.

Keskkonnaminister Villu Reiljan vastas Toomas Alatalu küsimusele välisomanike ja keskkonnanõuete ning Mark Soosaare küsimusele väikesaarte tuleviku kohta.

Minister Paul-Eerik Rummo andis vastused Peeter Tulviste küsimusele integratsioonipoliitika ja Eldar Efendijevi küsimusele kultuuriseltside kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

56 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud kemikaaliseaduse § 12 muutmise seadus (104 SE). Seadusemuudatusega kehtestab keskkonnaminister määrusega ohtlike ainete sisalduse piirnormid pinnases, põhjavees, pinna- ja merevees, setetes ning organismides.

53 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus (116 SE). Seadusemuudatuse eesmärk on teadus- ja arendusasutuste evalveerimist puudutavate paragrahvide muutmine, teadusraamatukogude ja arhiivraamatukogude rahastamist puudutava regulatsiooni täpsustamine ning riigi-, kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena tegutseva teadus- ja arendusasutuse direktori valimise korra täpsustamine javastuolude kõrvaldamine seadusest.

62 poolthäälega võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse § 26 muutmise seadus (86 SE). Seadusmuudatus seab Riigikogu liikme volituste lõppemisel saadava hüvitise suurus lühiajaliste Riigikogu liikmete puhul sõltuvusse tema Riigikogu liikmena töötatud ajast.

49 poolthäälega (27 vastu) võeti vastu Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus (141 SE). Seadusemuudatus sätestab kohalike omavalitsuste võimalusedkorraldada lasteasutuste majandamiskulud, personali palgakorraldus ning õppevahendite kulu. Nende katmine toimub valla- või linnaeelarve vahenditest ning valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt, kusjuures vanemate kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20% palga alammäärast.

75 poolthäälega võeti vastu Mõõdukate fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse § 222 muutmise seadus (33 SE). Seadusemuudatusega nähakse ette lasterikka pere kvartalitoetus ka kolmelapselistele peredele. Muudatus jõustub 1. jaanuaril 2004.

57 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolliga ühinemise seadus (113 SE). Protokolliga ühinemisel tekib Eestil rahvusvaheline kohustus teha koostööd kõigi protokolliosalistega antud liiki terroristlike aktide tõkestamisel.

41 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 13 surmanuhtluse igas olukorras kaotamise kohta ratifitseerimise seadus (121 SE). Protokolli ratifitseerimisega võtab Eesti omaks põhimõtte, et kaitseb kõigil juhtudel igaühe õigust elule kui ülimat põhiõigust, mis on eelduseks kõigi teiste õiguste ja vabaduste kasutamisele.

38 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti surmanuhtluse kaotamist käsitleva teise fakultatiivse protokolliga ühinemise seadus (122 SE). Seadus näeb ette ühinemise ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teise fakultatiivse protokolliga, mille eesmärgiks on surmanuhtluse kaotamine ja mis on vastu võetud ja välja kuulutatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 1989. aasta 15. detsembri resolutsiooniga 44/128.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud seaduse ”2004. aasta riigieelarve” eelnõu (128 SE). Ettepanekut katkestada eelnõu teine lugemine pooldas 31 ja vastu oli 52 Riigikogu liiget. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 26. november kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud liiklusseaduse §-de 27 ja 79 muutmise seaduse eelnõu (100 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud seadmete energiatõhususe seaduse eelnõu (111 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (1 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse eelnõu (125 SE).Ettepanekut katkestada eelnõu teine lugemine pooldas 29 ja vastu oli 49 Riigikogu liiget.

Riigikogu katkestas Vabariigi Valitsuse algatatud korruptsioonivastase seaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE) teise lugemise. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 26. november kell 18.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Kultuurikomisjoni algatatud ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 18. november kell 12.

Majanduskomisjoni algatatud väärismetalltoodete seaduse § 58 muutmise seaduse eelnõu (176 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 13. november 10.

Vabariigi Valitsuse algatatud seaduse ”2003. aasta riigieelarve” muutmise seaduse eelnõu (159 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 18. november kell 12.

Vabariigi Valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (161 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 27. november kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (157 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 21. november kell 16.

Vabariigi Valitsuse algatatud surveseadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile majanduskomisjonile on 19. november kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiks seonduv seaduste muutmise seaduse eelnõu (156 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 27. november kell 18.

Riigikogu otsustas tagasi lükata (44 poolt, 22 vastu) Mõõdukate fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (107 SE).

Istung lõppes öösel kell 02.10

 

 

 

 

Tagasiside