Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kuus seadust, ministrid vastasid Riigikogu liikmete küsimustele.

Välisminister Kristiina Ojuland vastas Enn Eesmaa küsimusele Eesti välispoliitika järjepidevuse, Toomas Alatalu küsimusele välispoliitika planeerimise, Tunne Kelami küsimusele Eesti valitsuse seisukohast OSCE-s Moldova küsimuses ja Eldar Efendijevi küsimusele Eesti-Vene suhete kohta.

Rahandusminister Taavi Veskimägi vastas Helir-Valdor Seederi küsimusele maksupoliitika,Heimar Lenki küsimusele elamumajanduse programmi ja Kaarel Pürgi küsimusele Ida-Virumaa abiprogrammide kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

90 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja sellega seonduvalt seaduste muutmise seadus (85 SE). Seadusemuudatuse eesmärgiks on võlaõigusseaduse ja sellega seonduvate eraõiguslikeseaduste rakendamise käigus ilmnenud probleemsete ja mitmetitõlgendatavate sätete korrigeerimine.

89 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud vangistusseaduse muutmise seadus (88 SE). Seadusmuudatused puudutavad vangla tegevuse peale esitatud vaiete lahendamist ning lühiajalisele väljasõidule lubamise regulatsiooni. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

89 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud raudteeseadus (7 SE). Seadusega ühtlustatakse Eesti raudteevaldkonna reguleerivad aktid Euroopa Liidu raudtee-alaste direktiividega. Seadus reguleerib raudteeinfrastruktuuri ja raudteeveeremi valdajate õigused ja kohustused raudtee ja raudteeveeremi korrashoiul ja kasutamisel, nähakse ette tõhusad vahendeid raudtee-ettevõtjate tegevuse vajalikul määral mõjutamiseks ja kontrollimiseks. Seadus jõustub 31. märtsil 2004.

90 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud liiklusseaduse muutmise seadus (100 SE). Seadusmuudatused puudutavad välisriigis väljaantud juhiluba. Seaduse jõustumisel kehtib Eestisse akrediteeritud diplomaatide, haldustöötajate, abiteenistujate, koduteenijate ja nende perekonnaliikmete välisriigis väljaantud juhiluba Eestis kogu nende lähetusperioodi vältel ja neid ei vahetata välja. Eestisse elama asunud isiku Euroopa Liidu liikmesriigis väljaantud juhiluba ei pea vahetama Eesti juhiloa vastu.

90 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud seadmete energiatõhususe seadus (111 SE). Seadus sätestab energia ja muude ressursside tõhusama kasutamise eesmärgil teatud liiki kodumasinatele, soojusseadmetele ja seadistele (edaspidi seadmed) energiatõhususe ja energiamärgistuse nõuded ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise alused ja korra. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

87 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise seadus (117 SE). Seadusemuudatusega viiakse kehtiv riigihangete seadus kooskõlla Euroopa Ühenduse direktiivides sätestatuga. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud konsulaarseaduse eelnõu (114 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (115 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu tõkestamise seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse, politseiseaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE ja 154 SE).

Riigikogu katkestas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 1. detsember kell 12.

Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 1. detsember kell 12.

Vabariigi Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse, raamatupidamise seaduse, Riigikontrolli seaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 1. detsember kell 12.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (184 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 3. detsember kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 3. detsember kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 26. november kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (183 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 3. detsember kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 3. detsember kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud tehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on kell 18.

 

 

 

 

 

Tagasiside