Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis oma istungil vastu 12 seadust.

Riigikogu võttis 49 poolthäälega vastu Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse (1157 SE). Seadus reguleerib elektrienergia tootmist, edastamist, müüki, eksporti, importi ja transiiti ning elektrisüsteemi majanduslikku ja tehnilist juhtimist. Seadus näeb ette elektrituru toimimise põhimõtted, lähtudes vajadusest tagada põhjendatud hinnaga, keskkonnanõuete ja tarbija vajaduste kohane tõhus elektrivarustus ning energiaallikate tasakaalustatud, keskkonnahoidlik ja pikaajaline kasutamine. Seadus jõustub 2003. aasta 1. juulil, §-d 15, 16 ja 18 jõustuvad 2005. aasta 1. jaanuaril, § 4 lõige 5, § 29 lõige 6, § 70 lõige 5 ning § 74 lõiked 4 ja 5 jõustuvad eraldi seadusega Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga. Käesoleva seadusega tunnistatakse kehtetuks energiaseadus. Seaduse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 9 Riigikogu liiget.

Riigikogu võttis 55 poolthäälega vastu majanduskomisjoni algatatud kaugkütteseaduse (1202 SE). Seadus reguleerib soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvaid tegevusi kaugküttevõrgus ning võrguga liitumist. Seadus jõustub 2003. aasta 1. juulil. Seaduse vastu hääletas 2 ja erapooletuks jäi 3 Riigikogu liiget.

Riigikogu võttis 48 poolthäälega vastu Vabariigi Valitsuse algatatud telekommunikatsiooniseaduse §-ga 108.1 täiendamise seaduse (1110 SE). Nimetatud paragrahv sätestab kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilise loa väljastamisega seonduva. Seaduse vastu hääletas 19 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 65 poolthäälega vastu Riigikogu liikmete Ignar Fjuki, Liia Hänni, Tunne Kelami, Peeter Kreitzbergi ja Toomas Savi algatatud Riigikogu kodukorra seaduse (1222 SE). Uue Riigikogu kodukorra seaduse eesmärk on muuta Riigikogu tegevus avalikkusele paremini mõistetavaks ja jälgitavaks, tagada komisjonide istungite kui Riigikogu töövormi suurem tähtsustamine, suurendada fraktsioonide osa Riigikogu tegevuse kujundamisel. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 33 poolthäälega vastu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud raskeveokimaksu seaduse muutmise seaduse (1164 SE). Seadusega sätestatakse raskeveokimaksu rakendamine alates 2004. aasta 1. jaanuarist. Seaduse vastu hääletas 1 Riigikogu liige, erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 25 poolthäälega vastu Riigikogu liikme Jaak Aabi algatatud raamatupidamise seaduse rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse (1295 E). Redaktsioonilised muudatused puudutavad audiitortegevuse seadust, Eesti Haigekassa seadust, investeerimisfondide seadust, Kaitseliidu seadust, konkurentsiseadust ja krediidiasutuste seadust. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Seaduse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Riigikogu võttis 24 poolthäälega vastu Riigikogu võttis poolthäälega vastu rahanduskomisjoni algatatud intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seaduse muutmise seaduse (1264 SE). Seadusmuudatus võimaldab konfiskeeritud võltsitud rõivad ja jalatsid pärast nendelt lubamatute tähiste eemaldamist ja õiguste omajalt kirjaliku nõusoleku saamist üle anda riigi või kohaliku omavalitsuse tervishoiu- või hoolekandeasutustele. Konfiskeeritud rõivaste ja jalatsite tervishoiu- või hoolekandeasutustele üleandmise korra kehtestab rahandusminister määrusega. Käesolev seadus jõustub tagasiulatuvalt alates 2002. aasta 1. septembrist. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 25 poolthäälega vastu põhiseaduskomisjoni algatatud õiguskantsleri seaduse muutmise ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse (1265 SE). Käesoleva seadusega laiendatakse õiguskantsleri pädevust järelevalvealuste subjektide osas isikute põhiõiguste ja vabaduste tagamise kontrollimisel ning antakse volitus lahendada eraisikute vahelisi diskrimineerimisvaidlusi. Muudatused puudutavad ka täitemenetluse seadustikku ning individuaalse töövaidluse lahendamise seadust. Seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Riigikogu võttis 55 poolthäälega vastu põhiseaduskomisjoni algatatud kohtumenetluse seaduste muutmise seaduse (1266 SE). Käesolev seadus on seotud õiguskantsleri seaduse muutmise ja sellega seotud seaduste muutmise seadusega ning puudutab nii tsiviilkohtumenetluse seadustikku kui halduskohtumenetluse seadustikku. Muudatuste sätestamise eraldi seadusena on tinginud Riigikogu senine praktika menetleda eraldi põhiseaduse §-s 104 nimetatud seadusi (nn konstitutsioonilised seadused) ja lihtseadusi. Seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 33 poolthäälega vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse (1292 SE). Käesoleva seadusega sätestatakse vastutus põllumajandussaaduste kvaliteediklassidesse määramise nõuete ja andmete esitamise nõuete rikkumise eest. Väärtegude kohtuvälise menetlemise kohustus on Veterinaar- ja Toiduametil ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametil. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 27 poolthäälega vastu Riigikogu liikmete Tõnu Kauba, Peeter Kreitzbergi, Endel Paapi, Nelli Privalova, Viive Rosenbergi, Ants Ruusmanni, Mihhail Stalnuhhini, Vladimir Velmani ja Jüri Võigemasti algatatud töö- ja puhkeaja seaduse § 24 muutmise seaduse (1239 SE). Seaduse eesmärk on laiendada doonorite arvu ja seega suurendada verevarusid. Seadusmuudatuse kohaselt on tööandja kohustatud lubama doonoriks oleva töötaja töölt ära vere loovutamise ajaks. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 34 poolthäälega vastu Riigikogu liikmete Ignar Fjuki, Liia Hänni, Kalev Kotkase, Kalev Kuke, Andres Lipstoki, Laine Tarvise ja Toomas Vilosiuse algatatud püsiasustusega väikesaarte seaduse (1234 SE). Käesolev seadus sätestab erisused, mis tulenevad püsiasustusega väikesaarte saareliste tingimuste eripärast ning ei ole sätestatud teiste seadustega. Püsiasustusega väikesaared on Abruka, Kihnu, Manija, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi ja Vormsi. Seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu hääletas 1 ning erapooletuks jäi samuti 1 Riigikogu liige.

Tagasiside