Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu 7 seadust, sh vanemahüvitise seaduse. Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Siseminister Margus Leivo vastas Toomas Alatalu küsimusele maavanemate, Ain Seppiku küsimusele olukorrast politseis, Kadi Pärnitsa küsimusele politseireformi ja Helir-Valdor Seederi küsimusele siseministeeriumi haldussuutlikkuse kohta.

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets vastas Eiki Nestori küsimusele õpetajate palkade, Marika Tuusi küsimusele õpetajate streigi, Kaarel Pürgi küsimusele Ida-Virumaal pakutava kõrghariduse ja Vilja Savisaare küsimusele eraülikoolide kohta.

Kaitseminister Margus Hanson vastas Trivimi Velliste küsimusele kaitseväereformi kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

70 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud seaduse ”2003. aasta riigieelarve” muutmise seaduse (159 SE). Seadusemuudatusega jagatakse ümber 2003. aasta riigieelarvelised vahendid.

55 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse (131 SE). Seadusega ühtlustatakse käibemaksuseadus Euroopa Liidus käibemaksuga maksustamist reguleeriva Euroopa Ühenduste Nõukogu kuuenda direktiiviga. Seadus jõustub Euroopa Liiduga liitumisest alates.

67 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud struktuuritoetuse seaduse (148 SE). Seadus sätestab struktuuritoetuste andmise ettevalmistamise ja taotluste menetlemise alused, struktuuritoetuse andmise ja kasutamisega seotud subjektide õigused ja kohustused ning riikliku järelevalve korra. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

79 poolthäälega Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse (180 SE). Seadusemuudatusega täiendatakse kodakondsuse seadust uute paragrahvidega, mis sätestavad keeleõppe kulude hüvitamise ja kulude hüvitamise rakendamise. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

72 poolthäälega Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Mailis Repsi, Vladimir Velmani, Toivo Tootseni, Heimar Lenki, Olev Laanjärve, Arnold Kimberi ja Vilja Savisaare ning Vabariigi Valitsuse algatatud keeleseaduse muutmise seaduse (149 SE ja 163 SE). Muudatustega lahendatakse tööalase eesti keele oskuse kategooriatunnistustega seonduv problemaatika. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

81 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse (152 SE). Seadusemuudatusega täiendatakse seadust uue turukorraldusabinõuga, milleks on tuulekaera tõrje kohustus, samuti täpsustatakse põllumajandusloomade aretustoetust reguleerivaid sätteid ning lahendatakse mitmed teised seaduse rakendamise käigus esilekerkinud probleemid.

61 poolt- ja 5 vastuhäälega Vabariigi Valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse eelnõu (125 SE).Seaduse eesmärk on hüvitada laste kasvatamise tõttu saamata jäänud tulu ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Isikule, kes tulu ei ole saanud, tagatakse sissetulek hüvitise määra ulatuses. Seadus reguleerib vanemahüvitise määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse, raamatupidamise seaduse, Riigikontrolli seaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (157 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud ohvriabi seaduse eelnõu (146 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse koodeksi ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud strateegilise kauba seaduse eelnõu (162 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud surveseadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud tehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiks seonduv seaduste muutmise seaduse eelnõu (156 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE).

Riigikogu liikmete Ain Seppiku, Olev Laanjärve ja Siiri Oviiri ning Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse koodeksi, karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (84 SE ja 102 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Maksuameti ja Tolliameti ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (181 SE) ning Vabariigi Valitsuse algatatud Maksuameti ja Tolliameti ühendamisega seonduv seaduste muutmise seaduse eelnõu (182 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuse kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (200 OE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg riigikaitsekomisjonile on 12. detsember kell 12.

Vabariigi Valitsuse algatatud metsaseaduse, keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile 23. detsember kell 12.

Vabariigi Valitsuse algatatud lifti ja köistee ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (171 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 17. detsember kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud küttegaasi ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 17. detsember kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate seaduste ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 17. detsember kell 12.

Riigikogu istung lõppes kell 18.33.

 

 

 

 

 

 

Tagasiside