Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu 24 seadust, ministrid vastasid Riigikogu liikmete küsimustele.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Peaminister Juhan Parts vastas Helir-Valdor Seederi küsimusele 2004. aasta riigieelarve kohta.

Sotsiaalminister Marko Pomerants vastas Tõnis Lukase küsimusele palgaläbirääkimiste kohta.

Minister Paul-Eerik Rummo vastas Mihhail Stalnuhhini küsimusele kodakondsuspoliitika kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

87 poolthäälega õiguskomisjoni algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse (210 SE). Seadusemuudatusega täiendatakse täitemenetluse seadustikku seoses uue konsulaarseadusega. Koosmõjus konsulaarseadusega on seadusemuudatuse kohaselt võimalik täitemenetluses isikult sisse nõuda konsulaarabi korras talle antud rahaline abi, selleks eelnevalt kohut läbimata.

87 poolthäälega Riigikogu liikmete Ain Seppiku, Olev Laanjärve, Siiri Oviiri ning Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse koodeksi, karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse(84 SE ja 102 SE). Muudatustega karistusseadustikus sätestatakse senisest karmimad karistused narkokuritegude eest. Seadus jõustub 1. jaanuarist 2004.

89 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse koodeksi ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (147 SE). Seadusemuudatustega muudetakse sundraha määra suurust. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004 ning üks paragrahv 1. juulil 2004.

89 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse, raamatupidamise seaduse, Riigikontrolli seaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse (89 SE). Seadusemuudatustega reguleeritakse raamatupidamise seadusest tulenevat aruandlust, samuti lahendatakse riigieelarve seaduse rakendamisel üleskerkinud probleeme ning tehakse ka redaktsioonilisi parandusi. Eesti Vabariigile välislaenude võtmise ja välislaenulepingutele riigigarantiide andmise seadus tunnistatakse kehtetuks. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

83 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisest tulenev seaduste muutmise seaduse eelnõu (156 SE). Seoses Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiks 1. novembrist 2002 viiaksevastavad vormilised muudatused sisse paljudesse kehtivatesse seadustesse.

56 poolt- ja 13 vastuhäälega Vabariigi Valitsuse algatatud Maksuameti ja Tolliameti ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (181 SE). Seadusemuudatused on vajalikud seoses Maksuameti ja Tolliameti kavandatava ühendamisega 2004. aasta 1. jaanuaril, mis tingib sisuliste ja tehniliste muudatuste tegemise mitmesse seadusesse. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

55 poolt- ja 10 vastuhäälega Vabariigi Valitsuse algatatud Maksuameti ja Tolliameti ühendamisega seonduv seaduste muutmise seaduse (182 SE). 59 seadusesse viiakse sisse Maksuameti ja Tolliameti ühinemisest tulenevad muudatused. Peamiselt asendatakse seaduste tekstides Maksuameti või Tolliameti nimetus uue ameti nimetusega, milleks on Maksu- ja Tolliamet. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

87 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud strateegilise kauba seaduse (162 SE). Seaduse eesmärgiks on tagada strateegilise kauba piiriülese liikumise kontroll vastavalt rahvusvahelistele nõuetele. Seadus jõustub 30. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

74 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse(130 SE). Seadusemuudatustega lõimitakse Eesti aktsiisialane seadusloome täielikult EL-i normidega. Seadus jõustub Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga.

54 poolt- ja 35 vastuhäälega Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduse (132 SE). Vastavalt seadusemuudatustele on tulumaksu määr 24% 1. jaanuarist 2005, 22% 1. jaanuarist 2006 ja 20% 1. jaanuarist 2007. Tulumaksuvaba miinimumi tõstetakse 1400 kroonini kuus 2004., 1700 kroonini kuus 2005. ja 2000 kroonini kuus 2006. aastast alates.

70 poolthäälega Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuse kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (200 OE). Otsus pikendab Eesti kaitseväe kuni 12-liikmelise üksuse kasutamist rahutagamismissioonil Afganistanis veel 14 kuud alates 3. jaanuarist 2004.

76 poolthäälega kultuurikomisjoni algatatud ringhäälinguseaduse muutmise seaduse (167 SE). Seadusemuudatuse eesmärgiks on tagada eraringhäälingu ja avalik-õigusliku ringhäälingu võrdne ja ühtlane areng.

67 poolthäälega Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni algatatud pakendiseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse (178 SE). Seadusega luuakse soodsamad tingimused joogipudelite taaskasutamiseks nende tagastamise soodustamise ja taaskasutatavate pudelite käibemaksust vabastamise teel. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

59 poolt- ja 10 vastuhäälega põhiseaduskomisjoni algatatud välismaalaste seaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (189 SE). Seaduse eesmärgiks on sätestada üheselt, et välismaalasele, kelle suhtes kohaldub Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni poolt sõlmitud ”Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil”, antakse tähtajaline elamisluba üldises korras. Alalist elamisluba Eestis elamiseks neile ei anta.

74 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud ohvriabi seaduse (146 SE). Seadusega määratakse kindlaks isikud, kellel on õigus ohvriabiteenusele ja õigus riiklikule hüvitisele, samuti hüvitise taotlemise, määramise, ja maksmise tingimused ning kord. Seadus jõustub 1. veebruaril 2004.

75 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (157 SE).Seadus sätestab kala kvaliteedinõuded, kalandusturu korraldamise abinõud, nende rakendamise kord, neid rakendavad asutused ning kalapüüdjate ja kalakasvatajate ühenduste tunnustamise alused ja kord ning riikliku järelevalve alused. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

68 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse (173 SE). Seadusemuudatusega likvideeritakse seaduse rakendamisel ilmnenud ebakõlad, kujundatakse ümber harrastuspüügiõiguse andmise süsteem, eesmärgiga muuta püügiõiguse saamine inimestele lihtsamaks ja vähendada ühtlasi ka ametnike töökoormust. Mitmed muudatused on seotud kontrolli tugevdamisega, samuti täiendatakse keelatud tegevuste nimistut.

77 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seaduse(161 SE). Isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatakse, et Eesti kodanik võib nii esmase kui korduva Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse esitada välisesindusele ning välisesindustele antakse pädevus välismaalaste passide väljastamiseks.

88 poolthäälega Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Vabariigi Valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse (21 SE ja 187 SE). Sätestatakse õigusvastaselt represseeritud isiku mõiste ning represseeritutele laienevad soodustused, toetused ja pensioniõigus. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

86 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud surveseadme ohutuse seaduse muutmise seaduse (160 SE). Seadusemuudatus täpsustab ja täiendab surveseadme ohutuse seaduse regulatsiooni tulenevalt Euroopa Komisjoni märkustest ja seaduse rakendamisel ilmnenud probleemidest. Seadus jõustub 1. veebruaril 2004.

86 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud tehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seaduse (172 SE). Seadusmuudatused on tingitud vajadusest viia seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, täpsemini nende normidega, millega kehtestatakse informatsiooni vahetamise kord selliste siseriiklike meetmete suhtes, millega kaldutakse kõrvale Euroopa Ühenduse territooriumil kaupade vaba liikumise põhimõttest. Eelnõuga kehtestatakse teavitamiskorraldus, mille kohaselt on liikmesriik kohustatud teavitama Euroopa komisjoni igast siseriiklikust õigusaktist, mis rikub kaupade vaba liikumise põhimõtet. Seadus jõustub Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga.

89 poolthäälega Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse (207 SE). Esimese lapse lapsetoetust suurendatakse seniselt 150 kroonilt 300 kroonile. Muudatus jõustub 1. jaanuaril 2004.

85 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud kutseseaduse muutmise seaduse (201 SE). Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus viiakse sotsiaalministeeriumi valitsemisalast üle haridus- ja teadusministeeriumi alluvusse. Muudatus jõustub 1. jaanuaril 2004.

61 poolt- ja 27 vastuhäälega ( 5 erapooletut) Vabariigi Valitsuse algatatud seaduse ”2004. aasta riigieelarve” (128 SE). Eelarve tulude mahuks on 47,6 miljardit ja kulude mahuks 47,7 miljardit krooni.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (184 SE). Eelnõu kolmas lugemine leiab aset neljapäeval, 18. detsembril.

Vabariigi Valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (183 SE).

Riigikogu lõpetas järgmise eelnõu esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 19. jaanuar kell 18.

Riigikogu istung lõppes kell 18.43.

 

 

 

Tagasiside